Wiadomości

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7).
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Termin egzaminu maturalnego poprawkowego
23 sierpnia 2022 r. wtorek, godz. 09:00
Miejsce: szkoła, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

Wicedyrektor Ewa Szatkowska

EM_2022_Zalacznik_7.docx (207 pobrań )