Wiadomości

Info dla maturzystów

MATURZYSTO!!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumienia z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Narodowym Bankiem Polskim. Fundacją PZU, Fundaqą BRE Banku S A . Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz z innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2013/2014

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 r i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 m-cy od daty ogłoszenia;
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1120 zł lub 1280 zł, gdy członkiem rodźmy jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów me niższą niż 105 Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu

Kandydat. po przyjęciu na studia. wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 14 sierpnia 2013 r. (do godziny 16-ej formularze będą dostępne od 01 07 2013) Następnie drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek wraz z kompletem dokumentów składa w ANR OT w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013r Wnioski złożone po 23 sierpnia nie będą rozpatrywane Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2012/2013″, dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www stypendia-pomostowe.pl

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź
ul Sterlinga 27/29
tel: (0-42) 632-59-91. 631-95-58, fax: (0-42) 630-27-81
e-mail: fep@fep.lodz.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu
45-068 Opole,
ul 1 Maja 6
tel: (0-77) 40-00-919 fax: (0-77) 40-00-951