Wiadomości

IV Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”

Podstawą prawną dla organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” dalej zwaną w skrócie OWG, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., nr 13, poz. 125) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Organizatorem OWG jest Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu.UCZESTNICY OLIMPIADY WIEDZY GÓRNICZEJ
„O ZŁOTĄ LAMPKĘ” I JEJ TEMATYKA:

1.Uczestnikami OWG mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

2.Uczniowie przystępują do olimpiady górniczej dobrowolnie.
3.Tematyka OWG jest interdyscyplinarna i obejmuje zakres wiedzy z eksploatacji złóż, maszyn i urządzeń górniczych, przepisów prawa i bhp w górnictwie zgodnie
z programem nauczania technik górnictwa podziemnego 311[15]/MEN/2009.02.03.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Olimpiada Wiedzy Górniczej ma zasięg ogólnokrajowy i przeprowadzana jest
w trzech etapach:
a) zawody I stopnia (szkolne) odbywają się do 31.10.2013r. w ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, które wyłonią i zgłoszą 2 osobową reprezentację szkoły i 1 reprezentanta
w rezerwie;
b) zawody II stopnia (eliminacje do finału) mają zasięg ogólnokrajowy i odbywają się w styczniu 2014r. w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu;
c) zawody III stopnia (finał) odbywają się 10.04.2014r. w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu dla 6 szkół, które zakwalifikowały się w zawodach II stopnia do finału.

 

NAGRODY I UPRAWNIENIA:

1. Wszyscy uczestnicy zawodów III stopnia otrzymują nagrody, dyplomy, upominki stosownie do zajętego miejsca ufundowane przez Kompanię Węglową S.A.
w Katowicach i Zarząd Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.
2. Komitet Główny wydaje finalistom i laureatom OWG zaświadczenia według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Uczestnicy zawodów I stopnia, którzy uzyskali najlepsze wyniki mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane odpowiednio przez Komisje Szkolne w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie.

4. Uprawnienia przysługujące finalistom i laureatom OWG w zakresie zwolnienia
z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Informator i regulamin olimpiady zamieszczone są na stronie internetowej organizatora www.pzs.bierun.pl w zakładce olimpiada górnicza.

Informacje w szkole na temat olimpiady u nauczyciela: A. Jelonek.