Wiadomości

Konkurs na 50-lecie miasta Jastrzębie-Zdrój

Informacja nadesłana przez Naczelnika Wydziału Edukacji w Jastrzębiu-Zdroju:

SZANOWNI MIESZKAŃCY JASTRZĘBIA-ZDROJU

 

W czerwcu 2013 roku mija 50-ta rocznica uzyskania praw miejskich przez Jastrzębie-Zdrój.  Jubileusz stwarza okazję do wspomnień oraz dyskusji na temat aktualnych spraw i przyszłości  miasta. W związku z tym, zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w konkursie  zatytułowanym  „Moje Jastrzębie-Zdrój”, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju – Pan Marian Janecki.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta, bez względu na wiek (zapraszamy również młodzież i najstarszych mieszkańców miasta). Warunkiem udziału jest

nadesłanie pracy na temat: Czym dla mnie jest Jastrzębie-Zdrój? do 31. marca 2013 roku.

 

Pytania ukierunkowujące:

1. O czym byś pomyślał, gdyby Cię zapytać: co w Jastrzębiu-Zdroju jest najbardziej jastrzębskie (co uważasz za symbol miasta)?

2. Czy uważasz Jastrzębie-Zdrój za wielkie miasto? Jeśli tak, to na czym, Twoim zdaniem, polega wielkomiejskość Jastrzębia? Jakie instytucje jastrzębskie, według Ciebie, mają ogólnopolskie znaczenie?

3. Czy Jastrzębie-Zdrój jest dla Ciebie miastem nowoczesnym? Która część miasta Jastrzębia  najbardziej Ci się podoba i dlaczego? Gdzie lokalizujesz i co sądzisz o centrum Jastrzębia?

4. Co sądzisz o kierunkach i tempie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i architektoniczno-urbanistycznego miasta?

5. Jakie zmiany w Jastrzębiu-Zdroju w ciągu minionych 50 lat uważasz za najważniejsze?

6. Jakim miastem jest dla Ciebie Jastrzębie-Zdrój z punktu widzenia funkcji, które pełni i składu społecznego ludności?

7. Jak oceniasz Jastrzębie-Zdrój na tle innych, znanych Ci  miast na Śląsku (w Polsce)? Czym Jastrzębie-Zdrój różni się od tych miast, w czym podoba Ci się więcej, w czym mniej?

8. Co sądzisz o mieszkańcach naszego miasta (o starych i nowych, o robotnikach i inteligentach, o kobietach i mężczyznach, studentach i młodzieży)? Czy, Twoim zdaniem, istnieją cechy wspólne wszystkich mieszkańców Jastrzębia Zdroju?

9. Czy czujesz się jastrzębianinem? Co Cię najbardziej wiąże z tym miastem?

10. Z jakiego regionu/regionów Polski praktykowane są w Twoim domu tradycje (zwyczaje świąteczne, potrawy, gwara)? Jaki jest Twój stosunek do tradycji śląskiej?

11. Czy w Jastrzębiu-Zdroju znajdujesz i widzisz możliwość zaspokojenia swoich wszystkich potrzeb materialnych i kulturalnych?

12. Czy chciałbyś wyjechać z Jastrzębia-Zdroju? Jeśli tak, to dokąd i dlaczego?

13. Z jakim środowiskiem najchętniej utrzymujesz kontakty (z członkami bliższej i dalszej rodziny, kolegami z zakładu pracy, innymi znajomymi i przyjaciółmi)? Z kim jeszcze?

14. Podziel się uwagami na temat swych kontaktów z kierownictwem swego zakładu pracy, instytucjami jastrzębskimi, przedstawicielami władz miejskich.

15. Czy są sprawy/rzeczy, które udało Ci się dokonać, mieszkając w tym mieście, a które prawdopodobnie nie osiągnąłbyś, mieszkając w innym mieście?

 

Warunki techniczne konkursu:

Pracę należy przygotować na komputerze (edytor Microsoft Word, czcionka 12 Times New Roman). Można również  napisać ręcznie lub w postaci nagrania na płycie CD lub DVD i przesłać drogą elektroniczną lub listowną na adres:

jastrzebie50lat.konkurs@gmail.com lub Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Edukacji, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem KONKURS.

Nadesłane prace zostaną zakodowane numerem konkursowym. Komisja konkursowa wyłoni 10 najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone. Wykaz nagród zostanie podany w terminie późniejszym. Dodatkową nagrodą będzie opublikowanie fragmentów lub całości pracy w lokalnych mediach. Uczestnicy konkursu zostaną również zaproszeni do udziału w sondażu.

 

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie przy współpracy Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju.

 

Cele konkursu pt. „Moje Jastrzębie-Zdrój”:

– diagnoza kierunków przeobrażeń społecznych w mieście,

– rozpoznanie i ocena zjawisk i procesów społecznych,

– zdiagnozowanie, w jaki sposób kształtują się relacje społeczne w mieście,

– rozpoznanie oczekiwań społeczności miasta poprzez poznanie konkretnych rozwiązań i propozycji.

– kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców miasta.