MAT-POT Wiadomości Wydarzenia

Konkurs na logo projektu Erasmus+ MAT-POT

Zapraszamy uzdolnionych artystycznie uczniów i uczennice Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest opracowanie projektu znaku graficznego. Zwycięska praca weźmie udział w międzynarodowym konkursie na logo będące oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej projektu Erasmus+ „MAT-POT. Matematyczno-językowe potyczki na europejskim szczeblu”. Dla laureata lub laureatki przewidziana jest atrakcyjna nagroda!

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Projektu Erasmus+
„MAT-POT. Matematyczno-językowe potyczki na europejskim szczeblu”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w
konkursie na opracowanie znaku graficznego – logo projektu Erasmus+
„MAT-POT. Matematyczno-językowe potyczki na europejskim szczeblu”
(zwanego dalej „Konkursem”).
Zwycięskie prace konkursowe wezmą udział w konkursie międzynarodowym
na oficjalne logo projektu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie liceum i technikum Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

§ 2 Ocena prac konkursowych
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury Konkursu w składzie:
– przedstawiciel dyrekcji szkoły
– koordynatorzy projektu – p. Jolanta Przygodzka, p. Wojciech Warchał
– nauczycielka plastyki: p. Janina Bogusz-Wiśniewska
– nauczyciel zaangażowany w projekt: p. Bożena Rejszel
2. Jury konkursu dokona oceny prac konkursowych i wybierze najlepszy projekt
z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a. tematyka projektu ERASMUS+,
b. innowacyjność i oryginalność projektu,
c. nawiązanie do krajów szkół uczestniczących w projekcie, tzn. Polski, Litwy i Niemiec,
d. walory kompozycyjne i kolorystyczne.
3. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły
oraz na Facebooku i Instagramie oraz platformie eTwinning,

§ 3 Terminarz Konkursu
1. Ogłoszenie Konkursu: 01.06 .2021 r.
2. Ostateczny termin składania prac: 18.06.2021 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu: 25.06.2021 r.

Prace należy przesłać lub przynieść do nauczyciela biorącego udział w projekcie – p. Bożeny Rejszel (gabinet nr 113 – I piętro)  bozena.rejszel@zs6sobieski.edu.pl

§ 4 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego mającego wziąć udział w międzynarodowym konkursie na logo będące oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej projektu Erasmus+ „MAT-POT. Matematyczno-językowe potyczki na europejskim szczeblu”.
2. Wybrane logo będzie służyć celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym,
informacyjnym oraz korespondencyjnym. Zastosowanie projektu powinno
umożliwiać różnorodne wykorzystanie: na plakatach i papierze firmowym, w
wydawnictwach, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych,
prezentacjach, grafice internetowej, w różnych formatach i rozmiarach.
3. Logo powinno odzwierciedlać charakter projektu.
4. Znak powinien być zrozumiały zarówno dla Polaków jak i mieszkańców
innych krajów Unii Europejskiej.

§ 5 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa musi być wykonana samodzielnie.
2. Jeden uczestnik Konkursu może złożyć do trzech projektów logo.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej
zgodnej z wymaganiami oraz w terminie określonymi w Regulaminie.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu.

§ 6 Sposób opracowania prac konkursowych:
1. Pracę konkursową należy zaprezentować na maksymalnie formacie A4.
2. Prace mogą być wykonane za pomocą programów komputerowych lub
alternatywnie całkowicie ręcznie:
– mieszane rozwiązania (komputerowe i ręczne) nie są dozwolone;
– projekty wykonane ręcznie muszą być zeskanowane lub sfotografowane;
– projekty powinny być zapisane w formacie PNG lub JPEG.
3. Projekty nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie
obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad
prawnych.
4. W konkursie nie mogą brać udziału projekty, które w całości lub w części
były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w
jakiejkolwiek postaci.

§ 7 Inne postanowienia
1. Autor zwycięskiej pracy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na
nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu całości praw
majątkowych do projektu znaku graficznego logo i jego zastosowań.
Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne
oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą ogłoszenia
wyników Konkursu na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe
do zwycięskiej pracy, w tym do:
a. utrwalania w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku, a w
szczególności na: urządzeniach magazynujących dane cyfrowe i analogowe
(tj.: taśma światłoczuła, magnetyczna, dyski komputerowe stacjonarne i
przenośne, płyty DVD, CD, BD), przenośnych nośnikach cyfrowych opartych
na technologii typu flash, czy też w formie druku;
b. zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską,
reprograficzną, magnetyczną, techniką cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej
formy zapisu.
2. We wszystkich kwestiach spornych decydujący głos ma jury konkursowe.
3. Po rozwiązaniu konkursu zgłoszone prace pozostają u Organizatora.