Wiadomości

Konkursy matematyczne

Już wkrótce odbędą się w naszej szkole cykliczne konkursy matematyczne:

 • X Miejski Konkurs Matematyczny Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu-Zdroju – etap szkolny dnia 16.01.2013r o godzinie 9:45.
 • III Miejski Matematyczny Maraton Maturzystów Miasta Jastrzębia-Zdroju – dnia 13.03.2013r o godzinie 9:00

Szczegółowe informacje o powyższych konkursach zawarte zostały w regulaminach. Zapisy uczniów chętnych do wzięcia udziału w tych konkursach u Waszych nauczycieli matematyki.

Jolanta Przygodzka

Regulaminy:

Regulamin

  X-go MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMANZJALNYCH

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

 

Celem konkursu jest :

 

 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • wyłonienie talentów matematycznych,
 • promocja uczniów zdolnych matematycznie.

 

 

Konkurs przeznaczony jest:

 • dla uczniów klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących,
 • dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich techników czteroletnich.

 

Organizacją  przedsięwzięcia pod patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębia  – Zdroju i Wydziału Edukacji  zajęli się:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu – Zdroju – mgr Halina Hrynczyszyn, doradca metodyczny matematyki – mgr Ewa Szatkowska oraz wybrani nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

I. ORGANIZACJA KONKURSU.

 

Konkurs matematyczny dla szkół ponadgimnazjalnych obejmuje i poszerza treści podstawy programowej.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: eliminacje szkolne oraz etap miejski (finał konkursu)

 

Eliminacje  szkolne.

 

l. Do eliminacji szkolnych uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności.

2. Za przeprowadzenie konkursu w szkole odpowiada nauczyciel matematyki, który jest jednocześnie szkolnym organizatorem konkursu.

3. Uczniowie szkoły powinni być zapoznani z:

a) regulaminem konkursu,

b) zasadami organizacji,

c) zakresem wymagań,

d) zadaniami przygotowawczymi,

e) terminami poszczególnych etapów.

4. Komisja konkursowa na szczeblu miejskim powinna otrzymać zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie do 31 października 2012 r. (środa)

5. Terminarz konkursu:

Eliminacje szkolne* – 16 stycznia 2013r. (środa) o godz. 945 – 1115.

Etap miejski (finał konkursu) –  05 kwietnia 2013r. (piątek) o godz. 900

w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego, w Jastrzębiu – Zdroju.

 

*W przypadkach uzasadnionych może nastąpić zmiana terminu eliminacji szkolnych, po wcześniejszej konsultacji z doradcą metodycznym matematyki.

6. Dyrektor szkoły powołuje komisję odpowiedzialną za:

a) organizację konkursu w szkole,

b) ocenę prac uczniów,

c) sporządzenie protokołu,

d) sporządzenie wykazu osób zakwalifikowanych do etapu miejskiego,

e) przekazanie informacji o wynikach i listy uczniów zakwalifikowanych do etapu miejskiego organizatorom konkursu w terminie do 31 stycznia 2013 r. (piątek)

7. Prace konkursowe pozostają w szkole, w której przeprowadzony jest konkurs i są przechowywane do końca roku szkolnego .

8. Dyrektor szkoły otrzyma zestaw zadań konkursowych wraz z kluczem odpowiedzi oraz zasadami oceniania.

9. Zestaw zadań zostanie utworzony przez nauczycieli pracujących w Komisji Konkursowej
z propozycji nadesłanych przez poszczególne szkoły.

10. Zestaw zadań składał się będzie z dwóch części: testu wielokrotnego wyboru i zadań otwartych. Rozwiązania zadań muszą zawierać uzasadnienie odpowiedzi (obliczenia lub tok rozumowania).

 

Etap miejski – FINAŁ KONKURSU.

 

1. Do etapu miejskiego zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w etapie szkolnym uzyskali

3 najlepsze lokaty w szkole.

W przypadku zajmowania miejsc ex aequo dopuszcza się większą liczbę uczestników, przy czym nie może ona przekroczyć 4 osób.

2. W dniu konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej sprawdza odpowiednie przygotowanie sali do konkursu, a w szczególności:

a) ustawienie stolików zapewniające samodzielną pracę uczniów,

b) przygotowanie list z nazwiskiem, imieniem, kodem zdającego, a także kartek
z numerami stolików,

c) przygotowanie miejsc dla Komisji,

d) zapewnienie tablicy do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

 

3. Na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i losują miejsce przy stoliku. Uczestnik powinien mieć przy sobie dokument tożsamości i okazać go w razie potrzeby.

4. Uczestnicy konkursu powinni posiadać przybory do pisania i przybory geometryczne. Mogą również korzystać z kalkulatorów prostych i tablic matematycznych wydanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

5. Konkurs rozpocznie się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez organizatorów.

6. Po rozdaniu arkuszy spóźnieni uczniowie mogą wejść do sali (decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji). Jednak w takim przypadku nie przedłuża się czasu pisania.

7. Po wejściu wszystkich uczestników do sali Przewodniczący zapoznaje ich ze sposobem kodowania prac.

8. Uczestnicy kodują prace.

9. Przewodniczący zapisuje na tablicy w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Czas pisania – 90 minut.

10. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący może zezwolić w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość skontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy konieczności skorzystania z pomocy medycznej).

11. Członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować.

12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócenia prawidłowego przebiegu konkursu Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Decyzja powyższa jest odnotowana w protokole.

13. Członkowie komisji odbierają od uczestników arkusze i sprawdzają w ich obecności:

a) poprawność kodowania,

b) kompletność materiałów.

14. Sprawdzanie prac odbywa się w tym samym dniu w wyznaczonym przez Przewodniczącego miejscu.

15. Wszelkie niejasności rozstrzyga Przewodniczący Komisji. ­

 

16. Po sprawdzeniu prac Przewodniczący sporządza protokół, w którym ujęte są:

a) skład komisji,

b) lista uczestników oraz wyniki,

c) uwagi o przebiegu konkursu,

d) podpisy członków komisji.

17. Wyniki uczestników konkursu przesyłane są do szkół. Wyniki laureatów, wyróżnionych i zdjęcia publikowane są na stronach internetowych miasta Jastrzębia – Zdroju, w Miesięczniku Informacyjnym Miasta Jastrzębia – Zdroju „Jastrząb”.

18. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a w szczególności zgodę na publikację danych osobowych związanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem zgodnie z punktem 17.

 

II. ZAKRES MATERIAŁU:

 

 • działania w zbiorze liczb rzeczywistych,
 • wzory skróconego mnożenia,
 • własności działań na pierwiastkach,
 • wartość bezwzględna i jej własności,
 • podzielność liczb całkowitych,
 • równania o dziedzinie będącej zbiorem liczb naturalnych lub całkowitych,
 • równania, nierówności, układy równań o dziedzinie będącej zbiorem liczb rzeczywistych,
 • zasada szufladkowa Dirichleta,
 • funkcje, ich wykresy i własności,
 • geometria (nierówność trójkąta, twierdzenie Talesa, twierdzenie Pitagorasa, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów, pola wielokątów, przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie),
 • elementy logiki.

Doradca metodyczny matematyki mgr Ewa Szatkowska

 Regulamin

III-go Miejskiego Matematycznego Maratonu Maturzystów

miasta Jastrzębia – Zdroju

 

CELE  MARATONU:

 • rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • wyłonienie talentów matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności planowania i strategii,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • promocja uczniów zdolnych matematycznie.

 

UCZESTNICY  MARATONU:

Maraton przeznaczony jest dla:

 • uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących,
 • uczniów klas czwartych techników.

 

ORGANIZATORZY  MARATONU:

Organizacją przedsięwzięcia pod patronatem Prezydenta Miasta Jastrzębia – Zdroju zajęli się:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju – mgr Jerzy Maduzia, doradca metodyczny matematyki – mgr Ewa Szatkowska oraz wybrani nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

 

 


 STRUKTURA I FORMA MARATONU:

Maraton Maturzystów sprawdza wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych w zakresie podstawowym. Uczniowie rozwiązują zadania zamknięte z poprawną jedną odpowiedzią i wielokrotnego wyboru, zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.

Etap I ( trwa 120 minut):

 1. Uczniowie otrzymują arkusz zawierający 100 zadań zamkniętych ( z jedną prawidłową odpowiedzią), które rozwiązują maksymalnie 90 minut. Wybraną odpowiedź przenoszą na kartę odpowiedzi.

Za poprawną odpowiedź otrzymują 1 punkt, za brak odpowiedzi 0 punktów, natomiast za odpowiedź błędną odejmowany jest jeden punkt.

 1. Po skończeniu pracy z arkuszem zadań zamkniętych drużyna może rozpocząć pracę z arkuszem zadań otwartych krótkiej odpowiedzi. Arkusz zawiera 20 zadań, które drużyny rozwiązują do czasu zakończenia I – go etapu maratonu.

Za każde rozwiązane zadanie uczniowie otrzymują od 0 do 2 punkty.

 1. Po zakończeniu etapu pierwszego komisja ogłasza 30-sto minutową przerwę, w trakcie, której oceniane są zadania etapu pierwszego.

Etap II ( trwa 120 minut):

 1. 1.   Uczniowie otrzymują arkusz zawierający 20 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, które rozwiązują maksymalnie 60 minut. Rozwiązania przenoszą na kartę odpowiedzi. Otrzymują od 0 do 3 punktów za każde zadanie.
 2. 2.   Po skończeniu pracy z arkuszem zadań zamkniętych drużyna może przystąpić do rozwiązywania zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi za 4 punkty każde.

Drużyna losuje zadanie i jeśli nie potrafi go rozwiązać, to oddaje je komisji i nie ma już szansy powrotu do tego zadania. Losuje i rozwiązuje następne.

Rozwiązane zadania drużyny oddają na bieżąco komisji do sprawdzenia.

Uczniowie kończą pracę po upływie czasu przeznaczonego na II-gi etap maratonu lub w momencie, gdy zabraknie im zadań do losowania.

 


PRZEBIEG  MARATONU:

 

 1. 1.     W maratonie biorą udział drużyny trzy osobowe reprezentujące swoją szkołę. Szkoła ma prawo wystawić tyle drużyn, ile typów szkół funkcjonuje w ramach zespołu.
 2. 2.     Za wybór uczniów do zespołów odpowiadają nauczyciele matematyki uczący w danej szkole.
 3. 3.     Uczniowie szkoły powinni być zapoznani z:

a)     regulaminem maratonu,

b)     zasadami organizacji,

c)     zakresem wymagań,

d)     terminem maratonu.

 1. 4.     Doradca metodyczny matematyki powinien otrzymać zgłoszenie szkoły do udziału w maratonie ( liczby i skład drużyn) do 8 lutego 2013 r. (piątek).
 2. 5.     Maraton maturzysty odbędzie się  13 marca 2013 r. ( środa) o godz. 900 w Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, w Jastrzębiu – Zdroju.
 3. 6.     Komisję maratonu powołuje doradca metodyczny matematyki mgr Ewa Szatkowska.
 4. 7.     W dniu maratonu przewodniczący komisji sprawdza odpowiednie przygotowanie sali, w szczególności:

a)     ustawienie stolików zapewniające samodzielną pracę drużyn,

b)     przygotowanie list z nazwiskami i imionami członków drużyn, a także kartek
z numerami stolików,

c)     przygotowanie miejsc dla komisji,

d)     zapewnienie tablicy do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu.

 1. 8.     Na 15 minut przed rozpoczęciem maratonu uczestnicy wchodzą do sali. Uczestnik powinien mieć przy sobie dokument tożsamości i okazać go w razie potrzeby.
 2. 9.     Uczestnicy maratonu powinni posiadać przybory do pisania i przybory geometryczne. Mogą również korzystać z kalkulatorów prostych i tablic matematycznych wydanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 3. 10.  Maraton rozpocznie się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez organizatorów.
 4. 11.  Po rozdaniu arkuszy spóźnieni uczniowie mogą wejść do sali (decyzję podejmuje przewodniczący komisji). Jednak w takim przypadku nie przedłuża się czasu pisania.
 5. 12.  Przewodniczący zapisuje na tablicy w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego etapu maratonu.
 6. 13.  W czasie trwania maratonu uczniowie nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący może zezwolić w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość skontaktowania się uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy konieczności skorzystania z pomocy medycznej).
 7. 14.  Członkowie komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich komentować.
 8. 15.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy drużyny lub zakłócenia prawidłowego przebiegu maratonu przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu maratonu dla danej drużyny i unieważnia jej pracę. Decyzja powyższa jest odnotowana w protokole.
 9. 16.  Sprawdzanie prac odbywa się w tym samym dniu w wyznaczonym przez przewodniczącego miejscu.
 10. 17.  Wszelkie niejasności rozstrzyga przewodniczący komisji wraz z doradcą metodycznym matematyki.
 11. 18.  Po sprawdzeniu prac zostaje sporządzony protokół, w którym ujęte są:

a)     skład komisji,

b)     lista uczestników oraz wyniki,

c)     uwagi o przebiegu maratonu,

d)     podpisy członków komisji.

 1. 19.  Wyniki uczestników maratonu przesyłane są do szkół. Wyniki laureatów i wyróżnionych publikowane są na stronie internetowej JasNet, w Miesięczniku Informacyjnym Miasta Jastrzębia Zdroju „Jastrząb” i w Dzienniku Regionalnym „Dzienniku Zachodnim”, w Regionalnej Telewizji internetowej KANON.
 2. 20.  Uczestnictwo w maratonie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a w szczególności zgodę na publikację danych osobowych związanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem zgodnie z punktem 19.
 3. 21.  Oficjalne ogłoszenie wyników III-go Matematycznego Maratonu Maturzystów i wręczenie nagród odbędzie się 5 kwietnia 2013 roku podczas X Miejskiego Konkursu Matematycznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu – Zdroju, w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu – Zdroju.

 


ZAKRES MATERIAŁU – STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

 

 • Liczby rzeczywiste.
 • Wyrażenia algebraiczne.
 • Równania i nierówności.
 • Funkcje.
 • Ciągi liczbowe.
 • Trygonometria.
 • Planimetria.
 • Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
 • Stereometria.
 • Elementy statystyki opisowej, teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

 

Doradca metodyczny matematyki mgr Ewa Szatkowska