ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Letnia edycja konkursu “Przyłapani z książką”

 

 Przyłapani z książką

Wszyscy czytamy, a okres wakacji jest czasem, kiedy można poświęcić się temu zajęciu w przyjemnej atmosferze i ciekawych miejscach. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w letniej edycji konkursu “Przyłapani z książką”. Zachęcamy do czytania i fotografowania czytających!

Nagrody czekają! 😀

Regulamin konkursu fotograficznego “Przyłapani z książką”

 1. Organizator konkursu  
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Przyłapani z książką”, zwanego dalej „Konkursem” jest biblioteka szkolna ZS6, zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  ludzi w różnych sytuacjach  razem z książką. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia, w których towarzyszyć może człowiekowi książka. Celem podstawowym jest promowanie czytelnictwa, upowszechnianie działań na rzecz poszerzania wiedzy i samodoskonalenia oraz przyjemnego spędzania czasu.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią uczniów ZS6.

 1. Zgłaszanie prac
 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres biblioteka.sobieski@gmail.com. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
  2. Uczestnik dostarcza opisane zdjęcie w formie papierowej do biblioteki szkolnej (rozmiar 15x21cm).
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace (po zakończeniu konkursu gwarantujemy zwrot).
  3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, klasa),
  •   numer telefonu, adres e-mail,
  •   tytuł fotografii,
  •  plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 września 2017 r.
  5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
  6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
  7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
  8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
  9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

 1. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie Zespołu Szkół nr 6.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w bibliotece szkolnej.

Zapisz

Zapisz

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com