Wiadomości

Napisz list do Św. Mikołaja – miejski konkurs na felieton

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

I. Organizator

Nauczyciele: mgr E. Kubińska, mgr K. Kwaśniewska–Sobala.

II. Adresat konkursu

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu-Zdroju.

III. Cele konkursu:

• rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów,
• inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej,
• popularyzacja felietonu jako gatunku dziennikarskiego.

IV. Przedmiot oceny konkursowej

Komisja będzie oceniać walory felietonu, posługując się następującymi kryteriami: realizacja tematu, poprawność językowa, styl, leksyka oraz szczególne walory pracy, oryginalność ujęcia tematu.

V. Struktura i przebieg konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie felietonu na temat:
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA (max. 2 strony A4, znormalizowanego maszynopisu 1800 znaków na stronie).
2. Uczniowie piszą felietony indywidualnie.
3. Prace, w postaci wydruku (2 egzemplarze), należy opatrzyć godłem słownym.
To samo godło należy umieścić na zaklejonej kopercie zawierającej informacje o autorze (imię i nazwisko, klasa, nauczyciel prowadzący oraz oświadczenie podpisane przez rodziców/ prawnego opiekuna).
4. Prace konkursowe należy przesłać na adres Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Harcerska 12 lub składać w sekretariacie szkolnym, gabinecie nauczycieli polonistów (309), gabinecie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie (307).

VI. Terminarz konkursu

1. Ogłoszenie konkursu w październiku 2013 r.
2. Prace konkursowe należy składać do dnia 28.11.2013 r.
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 06.12. 2013 r.

VII. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe – kupony podarunkowe.

Do prac należy dołączyć następujące oświadczenie:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………… w Miejskim konkursie „List do Świętego Mikołaja”, który organizowany jest przez Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu – Zdroju.

Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.

……………………………………….(data i podpis rodzica/opiekuna)