Wiadomości Wydarzenia

NOWOCZESNY SPRZĘT W PRACOWNIACH ZAWODOWYCH

Dobiegła końca realizacja projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”. Był on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie szkół oraz pracodawców na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Dzięki projektowi udało się zakupić nowoczesny sprzęt dla pracowni w jastrzębskich placówkach oświatowych, kształcących w zawodach technicznych:

Zespół Szkół nr 6 – doposażono pracownie:

  • dla zawodu technik analityk – w ramach pracowni zakupiono spektofotometr UV-VIS i bliska podczerwień, polarymetr, konduktometr, aparat do pomiaru temperatury topnienia. Wykonano również remont pracowni.
  • dla zawodu technik mechatronik – w ramach pracowni zakupiono Program FluidSim5 – Pneumatyka oraz Program FluidSim5 – Elektrotechnika i elektronika, 6 stanowisk pomiarowo- montażowych, 12 zestawów komputerowych

Uczestnikami projektu byli również Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dzięki uczestnictwu w projekcie placówki oświatowe mogą pochwalić się w pełni doposażonymi pracowniami zawodowymi, a uczniowie jastrzębskich szkół mogą doskonalić swoje umiejętności wykorzystując przy tym nowoczesne sprzęty dydaktyczne, na które nasze miasto uzyskało 752 167,65 zł unijnego dofinansowania przy czym wartość całkowita projektu wyniosła 884 903,13 zł. Projekt był realizowany od 19.09.2018 do 29.11.2019r.

 

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

EFRR kolor