Wiadomości

Pomoc materialna w Sobieskim

JUŻ TERAZ INFORMUJEMY, że od samego początku rozpoczęcia szkoły można się starać o pomoc materialną w dwóch odsłonach:
1. Rządowy Program o Dofinansowaniu Podręczników w r. szk. 2021/2022 dotyczy uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
Po złożeniu wniosku do dn, 3. września uczniowie mogą zakupić odpowiednie przybory szkolne, zgodne z katalogiem wydatków.
Pomoc ta jest niezależna od sytuacji finansowej rodziny ucznia.
Wniosek, rozporządzenie i informacja dla rodziców została przesłana rodzicom za pośrednictwem wiadomości na platformie Librus.
Rodziców uczniów klas pierwszych (kształcenie specjalne) zapraszam do gabinetu 120.

2. Kierowana jest do uczniów, ale zależna jest od sytuacji finansowej rodziny. KRYTERIUM DOCHODOWE RODZINY WYNOSI 528,00 zł. NETTO (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 z póź. zm.).
Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące stypendiów socjalnych dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Bardzo prosimy o wstępną rzetelną weryfikację wypełnionych wniosków pod kątem prawidłowości zamieszczonych danych oraz ich kompletu. W szczególności źródła i wysokość dochodu netto (każda pozycja powinna być wypełniona tj. w przypadku niepobierania świadczenia wpisywać zero).
Nie uległa zmianie również uchwała Rady Miasta w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i nadal obowiązuje ten sam wzór wniosku i wszystkie załączniki (regulamin i katalog wydatków). Do wniosku dołączony został jedynie obowiązek informacyjny (RODO).
Wnioski składa się w szkole do której uczęszcza dziecko.
Termin składania wniosków: 13 września 2021 r., gabinet 120.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
– zasiłku celowego;
– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
– przepisów o systemie oświaty;
– wartości świadczenia w naturze;
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Do Państwa została wysłana wiadomość (Librus) ze wszelkimi informacjami, jak również 2 załączniki :wniosek i katalog wydatków.
W razie pytań zapraszam do kontaktu, gab. 120.
Pozdrawiam, Aneta Ziółkowska