Samorząd Uczniowski Wiadomości Wydarzenia

PRZEGLĄD TALENTÓW SOBIESKIEGO 2017/2018

Regulamin “Przeglądu Talentów Sobieskiego”

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Organizatorem Przeglądu są nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu- Zdroju.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Przeglądu i określa jego prawa i obowiązki.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE
 2. Uczestnictwo w Przeglądzie jest nieodpłatne.
 3. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie Zespołu Szkół nr 6.
 4. Na uczestnictwo w Przeglądzie osób niepełnoletnich zgodę muszą wyrazić ich przedstawiciele ustawowi. Zgoda musi być załączona do Zgłoszenia do udziału w Przeglądzie .
 5. Przystąpienie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Przeglądzie.
 6. Uczestnictwa w Przeglądzie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników.

 

III. ZASADY PRZEGLĄDU

 1. Do Przeglądu mogą być zgłaszani tylko uczniowie Zespołu Szkół nr 6.
 2. Każdy Uczestnik (lub grupa) przedstawia w gali finałowej własny występ, który może dotyczyć wszelkiej dziedziny działalności artystycznej, tj. taniec, występ wokalny, recytacja, gimnastyka artystyczna, drama, kabaret, fotografia, itp.
 3. W przypadku większej niż przewidywana liczby uczestników Organizator przeprowadzi preselekcję. O jej terminie poinformuje wszystkich zainteresowanych.
 4. Czas trwania występu- ok. 3-5 minut.
 5. Chętni do udziału w Przeglądzie uczniowie zobowiązani są do dostarczenia:

– wypełnionego formularza zgłoszenia on-line https://goo.gl/forms/hSwVoScN0JZikF3O2

– oraz wszelkich materiałów (np. podkładów muzycznych) potrzebnych do występu.

 1. Próby do występu odbywać się będą w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju (o terminie Organizatorzy poinformują wszystkich występujących).
 2. Gala finałowa odbędzie się 22 marca 2018 r. w auli Zespołu Szkół Nr 6 w obecności społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
 3. Zgłoszenie należy przesłać do 12 marca 2018 r.

 

 1. ZASADY PRZEBIEGU PRZEGLĄDU

 

1.W jury, które będzie obserwatorem i komentatorem wydarzeń na scenie, zasiądą przedstawiciele społeczności miejskiej i oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie- Zdrój, uczniowie i nauczyciele ZS nr 6.

 1. Po każdym występie jury podda ocenie pomysł, wykonanie, artyzm oraz wrażenia ogólne.

 

 

 1. NAGRODA

 

 1. W Przeglądzie Organizator przewiduje wyłonienie jednego Laureata
 2. Uczestnicy otrzymają nagrodę „Utalentowany Sobieszczak” i pamiątkowy dyplom.
 3. Nagroda zostanie wręczona na zakończenie Przeglądu.

 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Dane osobowe uczestników Przeglądu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Przeglądu, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 3. Dane osobowe uczestników Przeglądu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Przeglądzie.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Przeglądu jest dostępny na stronie internetowej ZS nr 6.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dodaj komentarz