Wiadomości Wydarzenia

Regulamin projektu PO WER “Zadbaj o swoją przyszłość”

Regulamin rekrutacji uczestników stażów zagranicznych w ramach projektu PO WER (ERASMUS+) realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju.
Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ
Tura I – rok szkolny 2019/2020
Regulamin rekrutacji dotyczy uczniów klas w zawodzie: technik analityk, technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik, którzy mogą uczestniczyć w stażu zagranicznym w ramach praktyki zawodowej przewidzianej w programie nauczania dla wybranego zawodu. Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu PO WER (na zasadach programu ERASMUS+) „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”
Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji. Wynik ustalany jest na podstawie sumy współczynników z 3 kategorii:
średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec klasy 2. (max. 40p – śr. 6,00) liczba punktów= [średnia/6.0]*40p
test sprawdzający z wiedzy z przedmiotów zawodowych (max. 40p – 100% poprawności)
liczba punktów = [(wynik %)/100]*40p
test sprawdzający z języka angielskiego. (max. 20p – 100% poprawności)
liczba punktów = [(wynik %)/100]*20p
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100.
Uczniowie z oceną naganną, nieodpowiednią oraz poprawną nie są klasyfikowani.
W przypadku równej ilości punktów o wyborze uczestnika decyduje wynik testu z przedmiotów zawodowych.
W przypadku równej ilości punktów oraz wyniku testu zawodowego o wyborze uczestnika zdecyduje komisja rekrutacyjna.
Do przeprowadzanie rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wejdą: Dariusz Przygodzki – dyrektor CKZ; Jacek Kluba – koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych; Dariusz Radajewski – z-ca dyrektora CKZ, nauczyciel przedmiotów zawodowych; Dorota Ostrowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych; Krzysztof Smyczek – nauczyciel przedmiotów zawodowych; Krystyna Galant – nauczyciel języka angielskiego w ZS nr 6.
Do odbycia stażu kwalifikuje się: 4 uczniów z klas 3 o profilu technik analityk, 12 uczniów z klas 3 o profilu technik informatyk, 5 uczniów z klas 3 o profilu technik mechatronik, 4 uczniów z klasy 3 o profilu technik elektryk.
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższymi wynikami w danym zawodzie.
Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w tym samym terminie realizowane są praktyki przez uczniów kilku klas w tym samym zawodzie. W tym przypadku gwarantowane miejsce ma osoba z najwyższym wynikiem w każdej z klas. Pozostałe osoby kwalifikowane są wg kolejności wyników niezależnie od klasy, do której uczęszczają.
Osoby z najwyższym wynikiem punktowym wg kolejności mają prawo wyboru kraju odbywania stażu jeżeli w danym zawodzie i terminie są one realizowane w więcej niż jednym kraju.
Ogłoszona zostanie także lista rezerwowa. Warunkiem umieszczenia na liście rezerwowej jest zobowiązanie do uczestnictwa we wszystkich formach przygotowania realizowanych dla osób zakwalifikowanych do projektu.
W przypadku rezygnacji, któregokolwiek z uczestników do grupy dołączeni zostaną uczniowie z listy rezerwowej.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 08 listopada 2019 roku.
Wyniki stają się oficjalne w ciągu 5 dni od daty ich opublikowania. Do tego czasu, wyniki dostępne są u koordynatora projektu Jacka Kluby, natomiast uczestnik ma prawo wglądu do swoich prac u nauczycieli przeprowadzających test i ewentualnego odwołania do Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego.