Programy Unijne

Regulamin rekrutacji uczestników projektu Leonardo da Vinci

Regulamin rekrutacji uczestników stażu w Niemczech w ramach projektu Leonardo da Vinci

w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 1. Regulamin rekrutacji dotyczy uczniów klas w zawodzie: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, którzy mogą uczestniczyć w stażu zagranicznym w ramach praktyki zawodowej przewidzianej w programie nauczania dla wybranego zawodu. Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu Leonardo da Vinci.
 2. Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:
  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na I semestr klasy 3. (max.5 pkt)
  2. test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu podstaw elektrotechniki. (5 pkt) (t. elektryk, t. elektronik, t.mechatronik)
  3. test sprawdzający z technologii informacyjnej i podstawowej wiedzy informatycznej (5 pkt) (t. informatyk)
  4. test sprawdzający z języka niemieckiego. (5 pkt)
  5. w przypadku równej ilości punktów o wyborze uczestnika decyduje ocena z zachowania
  6. w przypadku równej ilości punktów oraz oceny z zachowania o wyborze uczestnika zdecyduje komisja rekrutacyjna po konsultacji z wychowawcą danej klasy.
  7. Do przeprowadzanie rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wejdą: pan Jacek Kluba – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i mechatronicznych, pani Bożena Rejszel oraz pan Wojciech Warchał – nauczyciele  języka niemieckiego, pani Barbara Halska – nauczyciel przedmiotów informatycznych, pan Zbigniew Pałasz – nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych.
  8.  Do odbycia stażu kwalifikuje się w każdym roku:
   1. 10 uczniów z klas technikum elektrycznego i elektronicznego
   2. 10 uczniów z klasy technikum informatycznego
   3. 10 uczniów z technikum mechatronicznego

z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów w wyżej wymienionych kryteriach (max. 15 pkt).  W przypadku uczniów, którzy nie wyrażą zgody na uczestnictwo w projekcie do grupy zostaną dołączeni uczniowie zajmujący kolejne miejsca.

5.  Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej co najmniej na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działań związanych ze stażem.

6. Wyniki poszczególnych testów będą dostępne u koordynatora projektu.

 

 

Regulamin opracował:

Zbigniew Pałasz – koordynator projektu