Rekrutacja - informacje

Ważne daty

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
  Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
  Czyli Wypełniacie wniosek po zalogowaniu na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat, drukujecie go i przynosicie do szkoły.
  Można też przesłać go w tym systemie (bez drukowania) przy pomocy podpisu elektronicznego rodzica lub opiekuna.
 • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
 • 20 lipca 2022 r. 
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 
  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku technikum, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 29 lipca 2022 r. do godz.14.00
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • 29 lipca 2022 r.
  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

POZOSTAŁE DATY W REGULAMINIE