Rekrutacja – Ważne daty

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
17 maja – 31 maja 2021 r.
do godziny 15.00
3 sierpnia – 6 sierpnia 2021 r.
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 17 maja – 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
3 sierpnia – 5 sierpnia 2021 r.
Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły
o  świadectwo ukończenia szkoły
i zaświadczenie o  wynikach egzaminu zewnętrznego.
25 czerwca – 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
———————–
Weryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
Weryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
Wydanie skierowań na badania lekarskie  kandydatom zakwalifikowanym do technikum
i branżowej szkoły I stopnia.
17 maja – 6 lipca 2021 r. 3 sierpnia – 13 sierpnia 2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania
do wybranej szkoły w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia
o  wynikach egzaminu zewnętrznego. Kandydaci
do technikum i branżowej szkoły
I stopnia dostarczają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
23 lipca – 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
17 sierpnia – 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły.
2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00
23 sierpnia 2021 r. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o  liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.