MAT-POT Wiadomości Wydarzenia

Rusza rekrutacja uczestników do udziału w projekcie Erasmus+ “MAT-POT”

Projekt MAT-POT (czyli POTYCZKI MATEMATYCZNO-JĘZYKOWE NA EUROPEJSKIM SZCZEBLU) realizowany w ramach programu Erasmus+ KA 229 ma na celu rozwijanie u młodych ludzi zdolności logicznego myślenia, pasji płynącej z nauki języków i matematyki oraz integrację z rówieśnikami z Europy. Jest też szansą na pomoc uczniom i uczennicom z liceum i technikum, którzy mają trudności w nauce w/w przedmiotów.

Szkołami biorącymi udział w projekcie są:
– Zespół Szkół Nr 6, im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Polska
– Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Litwa
– Kaufmännische Schulen Tecklenburger Land w Ibbenbüren, Niemcy

Jeśli chcesz wziąć udział w działaniach projektowych, to zapoznaj się z poniżej zamieszczonym regulaminem rekrutacji.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy projektu – p. Jolanta Przygodzka oraz p. Wojciech Warchał

Szczegółowe informacje o projekcie MAT-POT: https://zs6sobieski.pl/projekt-unijny-potyczki-matematyczno-jezykowe-na-europejskim-szczeblu-mat-pot-przyjety-do-realizacji/

Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju do udziału w partnerskim projekcie wymiany uczniów pt.       „Mathematical and linguistic fights at European level“  („Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”) w ramach programu Erasmus+ KA 229 o numerze  2020-1-PL01-KA229-081956_1 Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

 Główny koordynator projektu:

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju – Polska

Partnerzy projektu: 

 • Kaufmännische Schulen Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt Berufskolleg   mit Wirtschaftsgymnasium – Niemcy
 • Salcininku Jano Sniadeckio gimnazja – Litwa

Czas trwania projektu: 2020-11-01 – 2022-10-31 (24 miesiące)

Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom z Zespołu Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, podjęte zostaną następujące działania:

a) przekazanie w czasie lekcji informacji uczniom przez wychowawcę i koordynatorów,

b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na szkolnej stronie oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS,

c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne działania,

d) przekazanie informacji rodzicom przez wychowawcę i koordynatora projektu na zebraniu dla rodziców lub przez dziennik elektroniczny LIBRUS,

UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ W MOBILNOŚCIACH JEST BEZPŁATNY.

KOSZTY POKRYWA UNIA EUROPEJSKA.

Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów (po 10 do każdej mobilności) w wieku 15-20 lat, którzy mogą wziąć udział w wyjazdach zagranicznych. Zostaną zorganizowane dwa wyjazdy. Dziesięcioro uczniów wyjedzie do Niemiec (marzec 2022), kolejnych dziesięcioro na Litwę (czerwiec 2022).

Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości w Polsce ) mogą zostać włączeni również uczestnicy niebiorący udziału w mobilnościach, którzy zechcą zaangażować się w organizację zajęć, wycieczek i innych aktywności organizowanych w ramach projektu dla przyjeżdżających do Polski gości z partnerskich szkół.

Uczestnicy projektu i inni chętni uczniowie wezmą udział w działaniach zaplanowanych na przyjazd gości z wszystkich państw partnerskich do Polski.

Terminy wizyt i wyjazdów mogą ulec zmianie ze względu na  panującą epidemię, a o wszelkich koniecznych zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

Sposób rekrutacji uczestników

Rekrutacja uczniów do projektu rozpocznie się w czerwcu 2021 roku i zakończy w grudniu 2021 roku  z możliwością późniejszych uzupełnień.

Kryterium wyboru uczniów do udziału w mobilnościach: 

 • zdolności matematyczne  – aktualna ocena śródroczna/roczna (1-6p.)
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – aktualna ocena śródroczna/roczna (1-6p.)
 • aktualna śródroczna/roczna ocena z zachowania (1-6p.)
 • aktywność na polu działań projektowych (1-6p.)
 • list motywacyjny (1-6p.)
 • opinia wychowawcy/nauczyciela uczącego (1-6p.)
 • orzeczenia PPP*
 • trudna sytuacja materialna*
 • wykluczenie i izolacja społeczna i/lub geograficzna*

*Kryterium rozpatrywane indywidualnie. W każdym z wyjazdów uczniowskich udział weźmie przynajmniej jedna osoba spełniająca kryterium.

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna złożona z koordynatorów projektu,  przedstawiciela Dyrekcji Szkoły oraz nauczyciela pracującego w projekcie.

UWAGA! Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem uczestnika projektu, wypełnić ankietę oraz przygotować  list motywacyjny, w którym powinny zostać ujęte:

-dotychczasowe dokonania i postępy w nauce (z zakresu matematyki oraz nauki języków obcych),

-propozycje działań projektowych,

– uzasadnienie, dlaczego to właśnie on/ona powinien zostać wytypowany/a itp.

Wydrukowane i podpisane dokumenty należy złożyć do 20 czerwca 2021 roku(I tura naboru) lub do 20 grudnia 2021 (II tura naboru) u koordynatorów projektu- Jolanta Przygodzka (nauczyciel matematyki), Wojciech Warchał (nauczyciel języka niemieckiego). Dopuszcza się przeprowadzenie tury uzupełniającej na miesiąc przed mobilnością w uzasadnionych przypadkach szczególnych.

Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd.

Ww. lista zostanie udostępniona do wglądu u koordynatorów projektu oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce projektu.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.

 

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU         

Regulamin uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt. „ Mathematical and linguistic fights at European level“  w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

Zobowiązuję się:

 • uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu,
 • włączyć się w działania projektowe na platformie eTwinning ,
 • podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą,
 • opracowywać i zbierać materiały oraz produkty projektu, przekazywać je koordynatorom
 • dokumentować – zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane z projektem,
 • godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym
 • pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego w przypadku rezygnacji z wyjazdu.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego/paszportu, data urodzenia, adres email) na potrzeby realizacji projektu (podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu.

Data: ……………………………………………………………………

podpis uczestnika:  …………………………………..…………………

podpis rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego ……………………………………

Zapoznałam/łem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania

Data: …………………………………………………………………………….…

podpis uczestnika:  …………………………………..………………………………

podpis rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego ……………………………………

 

ANKIETA

Ankieta dla uczniów biorących udział w projekcie pt. „ Mathematical and linguistic fights at European level“  w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

 1. Imię, nazwisko  …………………………………………………
 2. Klasa ……………………………………………..
 3. Śródroczna/roczna ocena z matematyki           1    2    3    4    5    6
 4. Śródroczna/roczna ocena z języka angielskiego     1    2    3    4    5    6
 5. Śródroczna/roczna  ocena z zachowania ……………………………………………..
 6. Śródroczna/roczna ocena z języka niemieckiego/francuskiego: 1   2    3    4    5   6
 7. Umiejętności dodatkowe (matematyczne, językowe, inne): ………………………………………………………………………………………………
 8. Mam problemy w kontaktach z rówieśnikami TAK NIE   (podkreśl właściwą odpowiedź)
 9. Mam problemy w kontaktach z dorosłymi TAK NIE (podkreśl właściwą odpowiedź)
 10.  Moje umiejętności porozumienia się z innymi oceniam na: 1    2    3    4    5  6
 11. Czy byłeś/aś już na wycieczce zagranicznej ? ………………………….…………

Jeżeli TAK to gdzie ………………………………………………………………………

Czy to był wyjazd ze szkoły ……………………………………………………………

Jak oceniasz (w skali od 1 do 6) swoją wiedzę na temat krajów i miast partnerskich?    1  2  3  4  5  6

Które z wymienionych postaw zauważasz u siebie? (podkreśl właściwą/e odpowiedź/zi)

 • Uważam, że można zaprzyjaźnić się z obcokrajowcem.
 • Jestem ciekawy/ciekawa innych kultur, tradycji, zwyczajów.
 • Moją pasją są przedmioty ścisłe.
 • Lubię wyzwania z matematyki i języków obcych.
 • Jaki jest Twój stosunek w skali od 1 do 6 do członkostwa Polski w Unii Europejskiej  (1 – negatywny; ….. 6 bardzo pozytywny)?          1  2  3  4  5  6
 • Czym według ciebie możemy się pochwalić jako naród? ………………………………………………………………………………………………
 • Chcę wziąć udział w działaniach projektowych w NIEMCZECH,   na LITWIE (podkreśl właściwą odpowiedź, można zaznaczyć oba państwa, jeśli nie masz sprecyzowanych preferencji )

 

LIST MOTYWACYJNY

List motywacyjny osoby, ubiegającej się o udział w projekcie „ Mathematical and linguistic fights at European level“  („Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”) w ramach programu Erasmus+ KA 229 o numerze  2020-1-PL01-KA229-081956_1 Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół.

 I Dane uczestnika projektu:

Imię: ………………………………………………………………………………………
Drugie imię: ……………………………………………………………………………..
Nazwisko: ……………………………………………………………………………….
Klasa: ………………………………………………………………………………………
Wychowawca klasy: ………………………………………………………………….
Data urodzenia: …………………………………………………………………………
Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………..

II Dotychczasowe dokonania i postępy w nauce matematyki i języków obcych (udział w konkursach, imprezach szkolnych, zaangażowanie w szkole i poza nią)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III Propozycje działań projektowych

(jak wesprzesz działania projektowe, Twoje pomysły na organizację wspólnych zajęć i czasu wolnego w czasie pobytu gości w Polsce oraz podczas wyjazdów)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV Uzasadnienie, dlaczego to właśnie Ja powinnam/powinienem wziąć udział w projekcie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data:                                                   Czytelny podpis kandydata:

…………………………………                                                               ………………………………