Biblioteka - Aktualności Wiadomości

Sobieszczaki do klawiatury!

Sobieszczaki do klawiatury
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs!
Przeczytałeś świetną książę, podziel się opinią i napisz recenzję

(zgodnie z zawartymi w regulaminie wytycznymi).

Wyślij do nas na adres biblioteka.sobieski@gmail.com

do 17 listopada 2017 roku.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone!

Regulamin konkursu na recenzję ulubionej książki
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
I Organizator konkursu
1.Organizatorem konkursu plastycznego Sobieszczaki do klawiatury, zwanego dalej Konkursem
jest biblioteka szkolna ZS6, zwana dalej Organizatorem.
II Cele
Celem Konkursu jest napisanie recenzji inspirowanej przeczytaną książką. Celem podstawowym jest promowanie czytelnictwa, upowszechnianie działań na rzecz poszerzania wiedzy i samodoskonalenia oraz przyjemnego spędzania czasu.
III Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów ZS6.
Zgłaszanie prac
1.Uczestnik przesyła podpisaną pracę na adres e-mail biblioteka.sobieski@gmail.com
2.Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
3.Recenzowana książka musi zostać wypożyczona w naszej szkolnej bibliotece; należeć do beletrystyki lub literatury popularnonaukowej .
4.Długość pracy to min. 250 słów ale nie więcej niż 2 strony A4.
5.Prace powinny być opatrzone notką z następującymi informacjami:
dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, klasa),
numer telefonu, adres e-mail,
Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 17 listopada 2017 r.
5. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 6
6. Obrazy zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
7. Prace mogą przesyłać tylko ich autorzy.
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie dzieła do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie tekstu na stronie szkoły z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na dysponowanie tekstem przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
IV Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie recenzje nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych prac.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze dwie prace, które zajmą pierwsze i drugie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie Zespołu Szkół nr 6.

Dodaj komentarz