Wiadomości Wydarzenia

Stwórz spot promujący naszą szkołę! Konkurs multimedialny.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu multimedialnego na filmik promujący szkołę!

REGULAMIN KONKURSU

Film/Spot promujący ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

§ 1
Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja szkoły. Uczniowie przygotowują film bądź spot promujący szkołę.
§ 2
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.

§ 3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum oraz Technikum Zespołu Szkół im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.
2. Liczba uczniów tworzących film jest dobrowolna.
3. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie naszej szkoły. Niedopuszczalny jest udział uczniów w kilku zespołach.

§ 4
Zadanie konkursowe

1.Uczniowie nagrywają film bądź spot promujący szkołę. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 5 minut. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i technice.

2. Nagranie należy przygotować w formie pliku w jednym z podanych formatów: mp4, mov, wmv, mpg. Nagranie powinien trwać maksymalnie 5 minut.

3. W nagraniu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wchodzący w skład zgłoszonego zespołu.

4. Każdy zespół wysyła link do nagrania na skrzynkę pocztową: sobieski.konkurs2017@gmail.com

§ 5
1. Przesłanie filmu bądź spotu jest równoznaczne ze zgodą Uczestników na wykorzystanie jego zdjęć i nagrań dla celów promocji konkursu.
2. Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej; Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat szczegółów przebiegu obrad Jury.
3. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.
4. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie, z przyczyn technicznych lub losowych, możliwość dokonywania zmian w regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie.
§ 6
Terminy konkursowe
1. Zgłoszenie chętnych uczestników do nauczycieli: mgr Joanny Seweryn, mgr Edyty Krakowczyk do dnia 28.02.2021 roku
2. Nadesłanie filmów do dnia 26.03.2021 roku
3. Dnia 30.03.2021 roku ogłoszenie wyników konkursu.
4. Dnia 31.03.2021 roku wręczenie nagród zwycięskim zespołom.

§ 7
Nagrody

Zwycięski zespół otrzyma bon podarunkowy w kwocie 400 zł, a ich film zostanie zamieszczony na stronie szkoły.

§ 8
Przebieg konkursu
1. Uczniowie zapoznają się z Regulaminem konkursu. Uczniowie
zgłaszają Nauczycielom wzięcia udziału w konkursie do dnia 28.02.2021 roku

2. Prace należy w/w formie pliku, wysłać na adres: sobieski.konkurs2017@gmail.com. Każdy wysyłany plik musi zostać opisany z podaniem następujących informacji: Imię i Nazwisko uczniów. Prace wysyłamy do dnia 26.03.2021 roku.

Zapraszamy do udziału!