Wiadomości

VI edycja miejskiego konkursu dziennikarskiego NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA

REGULAMIN VI EDYCJI
MIEJSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO
NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA 2013

1. Postanowienia ogólne
Konkurs „NAJLEPSZE PIÓRO JASTRZĘBIA” organizowany jest przez Zespół Szkół nr 6  im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju we współpracy z lokalnymi mediami. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy startują w konkursie na równych prawach, bez podziału na kategorie wiekowe.
2. Cele konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania, wspieranie i promowanie twórczości dziennikarskiej i literackiej uczniów oraz zapoznanie uczniów z cechami i wymogami takich gatunków dziennikarskich jak felieton, reportaż i wywiad.
Tegoroczna edycja konkursu dodatkowo ma na celu promowanie miasta Jastrzębia-Zdroju, szczególnie jego wyjątkowych miejsc, mieszkańców, historii oraz lokalnego patriotyzmu, co związane jest z obchodami 50-lecia miasta.
3. Zasady udziału w konkursie
Każdy z uczestników konkursu powinien samodzielnie napisać pracę na jeden wybrany temat, realizując jednocześnie wymogi przypisanego do tematu gatunku dziennikarskiego:

– Gdybym był/-a prezydentem Jastrzębia-Zdroju… (felieton)
– „Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat” – ukochane jastrzębskie zakątki. (reportaż)
– Historia tego miasta, to moja historia. (wywiad z jastrzębianinem)

Tekst nie powinien przekraczać dwóch stron A4 wydruku komputerowego (czcionka 12, TNR). Prace w wersji elektronicznej zawierające dane autora: imię, nazwisko, klasę, szkołę, tel., oraz imię i nazwisko opiekuna, należy wysyłać na adres mailowy: najlepsze.pioro@o2.pl z dopiskiem „praca konkursowa”.
4. Kryteria oceniania
Prace oceniane będą w trzech kategoriach: wywiad, felieton i reportaż. W każdej z kategorii brane pod uwagę będą:
– sposób ujęcia tematu (oryginalność i pomysłowość),
– realizacja cech wybranego gatunku dziennikarskiego w tekście,
– poprawność językowa, styl oraz
– walory literackie pracy.
Teksty oceniać będą zaproszeni do jury dziennikarze jastrzębskich mediów oraz przedstawiciele organizatorów. Szczegółowy skład jury zostanie podany w osobnej informacji w terminie późniejszym.
Każda z prac uzyskać może maksymalnie 12 pkt. (0-3 pkt. w każdym z kryteriów oceny). Nagrody przyznawane będą w trzech osobnych kategoriach gatunkowych. W razie jednakowej liczby głosów w przypadku dwóch lub więcej prac, o zwycięstwie (miejscu) zdecyduje przewodniczący jury.
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagrodzone w innych konkursach dziennikarsko-literackich.
5. Termin trwania konkursu
Prace należy przesyłać do 10 maja 2013 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego finału na przełomie maja i czerwca 2013. Wyniki oraz zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.zs6sobieski.pl oraz w lokalnych mediach.
6. Nagrody
Laureaci „NAJLEPSZEGO PIÓRA JASTRZĘBIA” w każdej z trzech kategorii gatunkowych otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy