Wydarzenia

Wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego

Wyniki egzaminu maturalnego poprawkowego przeprowadzonego w sierpniu br. oraz świadectwa dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie 104

Wydawanie świadectw dojrzałości/ wyników egzaminu maturalnego

Piątek 9 września 2022 r. w godzinach 13.00 – 14:00

Od poniedziałku 12 września 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Świadectwa dojrzałości/ wyniki egzaminu maturalnego należy odbierać osobiście.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa dojrzałości / wyników egzaminu maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo dojrzałości jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej),

legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru świadectwa dojrzałości / moich wyników egzaminu maturalnego.

Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)

legitymuję się dowodem osobistym nr …. (wpisać swój numer dowodu osobistego )

Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

Świadectwa dojrzałości / wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane osobie tylko z pisemnym upoważnieniem

Wicedyrektor Ewa Szatkowska