Wiadomości

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2021

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu br. (w sesji poprawkowej) oraz świadectwa dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie 104

Wydawanie świadectw dojrzałości

piątek 10 września 2021 r. od  godzinach 11.00 – 14:30

Od poniedziałku 13 września 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu.

Świadectwa należy odbierać osobiście.
Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.
Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)Świadectwa będą wydawane osobie tylko z pisemnym upoważnieniem

 

Wicedyrektor Ewa Szatkowska