Wydarzenia

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole

Znamy już wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole ( Technikum nr 4 i IV Liceum Ogólnokształcącym). Osiągnęliśmy bardzo wysokie oceny spełnienia wymagań. W Technikum nr 4 – dwie litery A i jedną B, natomiast w IV Liceum Ogólnokształcącym – jedną literę A i dwie B.

Badanie było prowadzone w trzech obszarach:

a) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

b) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

c) Respektowane są normy społeczne.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-11-2013 – 22-11-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Badaniem objęto uczniów (ankieta i wywiad grupowy), rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły.

Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Z raportami można zapoznać się na stronie: http://www.npseo.pl/action/raports