Programy Unijne Wiadomości Wydarzenia

„Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ” – nabór kandydatów na rok szkolny 2021/2022

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.

W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.

W roku szkolnym 2021/2022 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum (klasy po gimnazjum) Zespołu Szkół nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu -Zdroju kształcących się w zawodach:

 • Technik analityk
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik

 

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:

 1. 10.2021 – 29.10.2021  dla uczniów w zawodzie:
  1. technik analityk (2 osoby [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
  2. technik mechatronik (12 osób [klasa 3Gam ZS6] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [5 osób] + Hiszpania – Walencja [7 osób])
  3. technik informatyk (5 osób [klasa 3 ZS5] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto [3 osoby] + Hiszpania – Walencja [2 osoby])
 2. 02.2022 – 25.03.2022 dla uczniów w zawodzie:
  1. technik informatyk (8 osób [ klasa 3Gin ZS6] – Hiszpania – Walencja (4 osoby] + Włochy – Bolonia [4 osoby])
  2. technik elektryk (12 osób [klasa 3Geg] – Włochy – Bolonia i okolice [6 osób]  + Hiszpania- Walencja [6 osób])

Uwaga: Użyte oznaczenia klas dotyczą przyszłego roku szkolnego 2021/2022.

 

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:

– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);

– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);

– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

 

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich (planowane w tygodniu 07.06.2021 – 11.06.2021).

Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż. Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.

Pierwszeństwo w wyborze miejsca odbywania praktyk będą mieli uczestnicy z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do udziału w szkoleniach przed wyjazdem (min. szkolenie językowe)

 

W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

 

Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać, wypełnić formularz zgłoszenia.

Formularz należy dostarczyć w terminie do 28 maja 2021 (piątek) do godz.15:00 włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.

 

Formularz dostępny jest pod linkiem:

 

https://ckzjz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EY1b7Sa-2lFOuEIWTa8YbtoBLFMwv3I1TmwxiZuKIWLywA?e=s9peV6

 

Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.