ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Zainspirowani książkami tworzymy grafiki

Pasjonujesz się grafiką komputerową, malujesz akwarelami, lubisz szkice węglem a do tego przeczytałeś świetną książkę – zainspiruj się i stwórz do niej ilustrację! Horyzonty wyobraźni to jedyne ograniczenia w czasie podróży z bohaterami literackimi. Podziel się niesamowitymi obrazami, jakie Ci towarzyszyły w czasie czytania.

Nagrody czekają!

Regulamin konkursu plastycznego na ilustrację inspirowaną książką

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Zainspirowani książka”, zwanego dalej „Konkursem” jest biblioteka szkolna ZS6, zwana dalej „Organizatorem”.

II Cele

Celem Konkursu jest stworzenie pracy plastycznej inspirowanej przeczytaną książką. Celem podstawowym jest promowanie czytelnictwa, upowszechnianie działań na rzecz poszerzania wiedzy i samodoskonalenia oraz przyjemnego spędzania czasu.

III Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią uczniów ZS6.

Zgłaszanie prac

 1. Uczestnik dostarcza opisaną pracę w formie papierowej do biblioteki szkolnej.
 2. Prace wykonane w technice dowolnej (nie przestrzenne), format A4 lub A3.
 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace (po zakończeniu konkursu gwarantujemy zwrot).
 4. Prace powinny być opatrzone notką z następującymi informacjami:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, klasa),
  •   numer telefonu, adres e-mail,
  •   tytuł dzieł,
 • Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 września 2017 r.
  5. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 6
  6. Obrazy zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
  7. Prace mogą przesyłać tylko ich autorzy.
  8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
  9. Zgłoszenie dzieła do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych prac.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie Zespołu Szkół nr 6.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w bibliotece szkolnej.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com