Bezpieczna praca i nauka w Internecie

BEZPIECZNA PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zadań systemu oświaty. Placówka zapewniając uczniom dostęp do internetu, podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Jednak w przypadku konieczności nauki zdalnej, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów pozostających w domu spoczywa na pełnoletnich uczniach lub rodzicach/opiekunach prawnych. Są oni także odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mogą spowodować za pośrednictwem internetu innym osobom.

Poniżej znajdą państwo wybrane, możliwe zagrożenia, na które należy zwrócić uwagę.

Treści zagrażające rozwojowi psychicznemu i moralnemu uczniów

Podczas przeglądania treści potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania może pojawić się strona, która nie jest przeznaczona dla uczniów niepełnoletnich. Również niektóre aplikacje sugerowane użytkownikowi strony są nieodpowiednie dla uczniów. Warto ustawić w używanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miarę możliwości rodzice powinni jednak towarzyszyć uczniowi podczas nauki. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodszych uczniów.

Niezweryfikowane informacje. Co jest prawdą, a co fałszem?

Podczas nauki on-line uczeń może natrafić w internecie na informacje, które wzbudzą w nim niepokój. Ważne jest, aby omówić taką sytuację i wyjaśnić, że wiele treści zamieszczanych w sieci nie służy informowaniu, a często tylko przykuwaniu uwagi czy zwiększaniu częstotliwości odwiedzin danej strony.

Reklamy

W sieci pojawia się mnóstwo reklam, które są często profilowane dla konkretnego użytkownika. Rodzice powinni pamiętać o wynikających z tego zagrożeniach.

Uzależnienie od internetu

Uczeń, korzystając z internetu do nauki i zabawy, nie powinien przekraczać czasu zalecanego na pracę przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Może to skutkować zarówno problemami z koncentracją i nauką, ale również ze zdrowiem fizycznym.

Bezpieczeństwo sprzętów i dostępu do sieci

Sprawdzajmy aktualność zabezpieczeń na komputerach i smartfonach, z których korzystają młodsi uczniowie. Istnieją darmowe programy kontroli rodzicielskiej. Każdy system operacyjny daje również możliwość ustawienia pewnych ograniczeń.

Niebezpieczne kontakty

Dzieci i młodzież, które korzystają z internetu, szczególnie z portali społecznościowych, są narażone na kontakt z osobami mającymi złe intencje, zamierzającymi popełnić przestępstwo. Dlatego też rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesować się, z kim uczeń utrzymuje kontakt oraz informować o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.

Cyberprzemoc

O wszelkich formach cyberprzemocy (słownej, nękania, podszywania się pod inne osoby) należy informować odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiarą jest uczeń, jak i wówczas, kiedy jest on świadkiem takich działań.

Gry komputerowe i wideo

Uczniowie korzystający z internetu są również narażeni na nieodpowiednie treści zawarte w grach. Aby tego uniknąć, warto sprawdzać kategorię wiekową danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i treści zawartych w grze. Są one obecne praktycznie na każdej grze dostępnej on-line bądź w sklepie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Placówki pracujące na platformie epodreczniki.pl mogą być pewne, że dane osobowe uczniów są bezpieczne. Jednak zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że nieodpowiedzialne logowanie się do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyrażanie zgód na dostęp do zdjęć, filmów, kontaktów, które są w telefonie, może okazać się niebezpieczne. Ważne jest również, aby podczas zdalnej nauki nie narazić się na nieumyślne złamanie prawa, gdy nieświadomie udostępnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i koleżanek ucznia. Dlatego bezwzględnie należy zapoznawać się z Regulaminami oraz Politykami bezpieczeństwa portali edukacyjnych oraz społecznościowych.

Placówka ze swej strony oferuje wsparcie i pomoc w korzystaniu z rekomendowanych przez MEN platform i aplikacji, a dane osobowe ucznia, którymi administruje podlegają ochronie zgodnie z przyjętymi politykami przetwarzania danych. Placówka stosuje środki techniczne zapewniające poufność przetwarzanych danych osobowych, jednak ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione. Dlatego użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

Dane osobowe ucznia ( w szczególności jego imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły do której uczeń uczęszcza, oraz nazwa domeny) udostępnione usługodawcy internetowemu w celu realizacji zdalnego nauczania przez placówkę podlegają odrębnemu administrowaniu przez tego usługodawcę i do tych danych ma zastosowanie polityka prywatności usługodawcy. Szkoła przetwarza, w tym także może udostępnić dane osobowe ucznia usługodawcy internetowemu na podstawie art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO, w celu realizacji swoich celów ustawowych oraz wypełniając zadania realizowane w interesie publicznym. Placówka może udostępnić dane osobowe ucznia również instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi zawrze umowy powierzenia danych osobowych ( np. realizującym wsparcie informatyczne systemu). Brak możliwości udostepnienia danych ucznia usługodawcy internetowemu uniemożliwi lub znacznie utrudni szkole realizację zdalnego nauczania. Uczniom pełnoletnim oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów niepełnoletnich przysługuje: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. Żądanie skorzystania z przysługujących praw w zakresie ochrony danych osobowych powinno zostać skierowane do usługodawcy internetowego administrującego platformą lub aplikacją przetwarzającą dane osobowe lub do placówki, w zależności od procesu przetwarzania, którego żądanie dotyczy. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach usługodawców internetowych, którzy mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W opracowaniu wykorzystano źródło: https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%e2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf