Wydarzenia

Matura 2024 w pigułce – informacje dla absolwentów z poprzednich lat

MATURZYSTO, WAŻNE INFORMACJE W PIGUŁCE – STARA MATURA (od 2015)

Maturzysto, przychodząc na maturę do szkoły, nie zapomnij zabrać ze sobą:

 1. Dowodu osobistego.
 2. Długopisu z czarnym wkładem (najlepiej dwóch).
 3. Kalkulatora prostego na następujące przedmioty – matematyka, fizyka, biologia,  chemia, geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
 4. Linijki na następujące przedmioty – matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia.
 5. Cyrkla na matematykę.
 6. Lupy na następujące przedmioty – geografia, historia.
 7. Może zabrać również butelkę z wodą.
 8. Od drugiego dnia matury, KOPERTY Z KODAMI KRESKOWYMI, które otrzymasz w pierwszym dniu pisania swojej matury w sali od przewodniczącego zespołu nadzorującego. Kody te na ostatniej twojej maturze zostaną pozostawione razem z pracą w sali.

Maturzysto, nie zabieraj na maturę:

 1. Telefonu komórkowego.
 2. Maskotek, plecaków, torebek.

Niepotrzebne rzeczy będziesz mógł pozostawić w wyznaczonych szatniach.

Godziny przyjścia na egzamin do szkoły:

 • Sesja poranna godzina 8:15
 • Sesja popołudniowa godzina 13:30

 

Maturzysto, matura w terminie dodatkowym

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie głównym można starać się o przestąpienie do matury w terminie dodatkowym (3-14 czerwca 2024 r.)

Postepowanie

 1. Maturzysta lub jego rodziców składa wniosek (załącznik 6) wraz z dokumentacją (np. medyczną, jeśli taką posiada) do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu.
 2. Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w szkole w sekretariacie uczniowskim.
 3. Dyrektor szkoły przesyła wniosek do Dyrektor OKE.
 4. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne.
 5. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
 • w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (3-14 czerwca 2024 r.).
 • w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.

 

Maturzysto, twoje wyniki z matury

Wyniki będą ogłoszone 9 lipca 2024 r., wtedy też będziesz mógł odebrać świadectwa.

Jeszcze w szkole otrzymałeś kod dostępu do serwisu, gdzie możesz sprawdzić swoje wyniki. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl/login a następnie wprowadzić login oraz hasło, które posiadasz.

Maturzysto, jeżeli nie możesz sam odebrać świadectwa, możesz upoważnić do tego inna osobę. (Wzór upoważnienia znajdziesz w załącznikach).

 

Maturzysto, termin poprawkowy

Jeżeli nie zdałeś jednego przedmiotu obowiązkowego możesz, przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w terminie poprawkowym:

 • 20 sierpnia 2024 r. (wtorek) 9:00 – część pisemna
 • 21 sierpnia 2024 r. (środa) 9:00 – część ustna

W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie w szkole (załącznik 7) w terminie do 16 lipca 2024 r.

Wyniki sesji poprawkowej 10 września 2024 r.

 

Maturzysto, wglądy do prac egzaminacyjnych

Jeżeli chcesz zobaczyć swoją prace maturalną możesz złożyć do dyrektora OKE wniosku o wgląd do pracy lub prac egzaminacyjnych (załącznik 25a). Termin – do 6 miesięcy od daty wydania wyników/świadectw.

 

Warto zapoznać się z załącznikami:

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

Upoważnienie do odbioru świadectwa/wyników

Wniosek o termin dodatkowy (załącznik 6)

Oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminy poprawkowego (załącznik 7)

Wniosek o wgląd do prac (załącznik 25a).