Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego (ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój)

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego  na terenie Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu.
 3. Administratorem danych osobowych  jest
  Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
  ul. Harcerska 12
  44-335 Jastrzębie-Zdrój

  telefon: +48 32 4717264
  adres e-mail:
  szkola@zs6sobieski.pl
 4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo  na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
  ul. Harcerska 12
  44-335 Jastrzębie-Zdrój
  lub  elektronicznie  na adres email:  iodpusz@wp.pl
 5. Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia:
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń.
 7. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitory umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 8. Rejestrator zawierający zapisany obraz  jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych,  w szczególności uniemożliwiających  utratę danych  lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Monitoring funkcjonuje  całodobowo.
 10. Administrator  oznaczył  strefy  monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.
 11. Zbiór nagrań obrazu  administrator  przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje  przez okres  30 dni. Jeżeli  jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator  poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną  nadpisane lub zniszczone.
 12. Dane osobowe  utrwalone przez system monitoringu mogą zostać  udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 13. Administrator nie przewiduje przekazywania  danych  do  państw  trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma  prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również  prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Osoba, której wizerunek został utrwalony  ma  również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie  naruszy to  praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu  został  uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez gody tych osób.
 16. Jeżeli osoba, której dane dotyczą  zwróci się z wnioskiem  o  kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu  to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne  kopie pobrana zostaje opłata  w  wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć  na prawa i wolność innych osób.