Wydarzenia

Konkurs językowy PWSZ w Raciborzu

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu z języka angielskiego i niemieckiego organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu.

Wszystkie osoby, dotychczas zgłoszone oraz te, które nie zgłosiły jeszcze swojego udziału w konkursie, a byłyby chętne, prosimy o zalogowanie się do 19.03.2021 roku przez podany link:

https://forms.gle/nR4qRuLi3vDWqNmQ8

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
dla uczniów szkół średnich województwa śląskiego i województw ościennych
w roku szkolnym 2020/2021

Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (z późn. zmianami, Dz.U. 2017 poz.1580).

Cele konkursu
– wzbudzenie zainteresowania oraz upowszechnianie wiedzy na temat krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego;
– doskonalenie umiejętności językowych uczniów, wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
– kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur oraz narodowości,
– promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli;
– motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania umiejętności oraz zainteresowań uczniów na płaszczyźnie języka angielskiego i niemieckiego, a także podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających do wszystkich typów szkół średnich województwa śląskiego i województw ościennych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się i uzyskanie zgody nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 3 uczniów z każdego języka.

Przedmiot i forma konkursu
Testy konkursowe przygotowane będą przez wykładowców Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Zadania konkursowe obejmować będą:
– test leksykalno-gramatyczny,
– transformacje leksykalno-gramatyczne,
– elementy kulturoznawcze danego obszaru językowego,
– rozumienie tekstu czytanego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1. Etap szkolny, który nauczyciele przeprowadzają w sposób stacjonarny lub sposób zdalny z wykorzystaniem szkolnych systemów komunikacji zdalnej, w oparciu o materiały przesłane przez Instytut Neofilologii;
2. Etap uczelniany, przeprowadzony na terenie PWSZ w Raciborzu w dniu 16.04.2021, z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy zmniejszonej ilości uczestników (maksymalnie po 3 uczestników z języka angielskiego i niemieckiego z danej szkoły / zespołu szkół).

Etap uczelniany będzie się składał z dwóch części:
– pisemnej, przeprowadzonej w godzinach porannych oraz
– ustnej, dla najlepszych 20 kandydatów z danego języka, przeprowadzonej w godzinach południowych.

Organizacja etapu uczelnianego konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na Dyrekcji Instytutu Neofilologii, która powołuje instytutową komisję konkursową, składającą się z co najmniej dwóch wykładowców reprezentujących przedmiot konkursu.
Po zsumowaniu punktów uzyskanych na etapie pierwszym i drugim z części pisemnej i ustnej komisja konkursowa wyłoni 10 laureatów konkursu języka angielskiego i 10 laureatów konkursu języka niemieckiego.

Nagrody
Przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych uczestników konkursu języka angielskiego i 3 najlepszych uczestników konkursu języka niemieckiego. Finaliści konkursu po zdaniu egzaminu maturalnego będą mieli pierwszeństwo podjęcia studiów na kierunku filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu.

Terminarz konkursu
– termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 19 marca 2021;
– zgłoszenia prosimy przesyłać na adres in@pwsz.raciborz.edu.pl lub sabina.kopciuch@pwsz.raciborz.edu.pl ,

– etap pierwszy – szkolny – należy przeprowadzić w terminie do 26 marca 2021.

Nauczyciele – koordynatorzy wysyłają w terminie do 30 marca 2021 nazwiska 3 uczniów, którzy osiągnęli najlepszy wynik i będą zakwalifikowani do finału.

– etap drugi – uczelniany (pisemny i ustny), wręczenie nagród i dyplomów: 16 kwietnia 2021.

Postanowienia końcowe
– Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na miejsce na własny koszt, pod opieką wyznaczonego przez swoją szkołę nauczyciela/ opiekuna;
– Na czas przejazdów i pobytu na terenie PWSZ w trakcie trwania finału konkursu obowiązuje ubezpieczenie szkolne uczniów;
– Każdy uczestnik konkursu powinien mieć przy sobie dokument tożsamości (ważna legitymacja szkolna lub dowód osobisty);
– Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych zgody na umieszczenie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu;
– Organizatorzy konkursu zobowiązują się do zapewnienia środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, odpowiednio do sytuacji i aktualnych dla terminu konkursu rozporządzeń MEN i GIS;
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszystkie bieżące informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu w zakładce „Konkurs języka angielskiego i niemieckiego”.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną:
• Na konkurs może przybyć wyłącznie osoba zdrowa (uczeń biorący udział
w konkursie, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Każdy uczestnik finału konkursu podpisuje po przybyciu do PWSZ w Raciborzu oświadczenie o braku objawów chorobowych.

• Uczestnik konkursu, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w konkursie nie może w nim wziąć udziału, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Na teren uczelni mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową,). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej uczelni, z wyjątkiem sal wykładowych (po zajęciu miejsc przez uczestników konkursu). Podczas wpuszczania uczniów do sali wykładowej członek komisji konkursowej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Członkowie komisji konkursowej podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos.
• Uczelnia zapewnia przy wejściu na teren uczelni i do każdej sali wykładowej płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszcza informację
o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren uczelni/do sali.
• Organizatorzy zobowiązują się do ustawienia ławek w sali wykładowej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
• W przypadku, gdyby sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła przeprowadzenie uczelnianego etapu konkursu w formie stacjonarnej, konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.