Wydarzenia

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

· przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

· przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. – piątek) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 18 sierpnia 2020 r.(wtorek)

4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. (wtorek)

7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

Uwaga:

30 września 2020 r. – absolwenci, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym otrzymają świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.