Wiadomości

Świadectwa maturalne czekają na odbiór, informacje o poprawkach

Gratulujemy tegorocznym absolwentom, bo wszyscy mogą w tym roku zdać maturę.

Maturzysto, 5 lipca br. w godzinach 08:00–10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Dane do logowania zostały rozdane przez wychowawców.

Wydawanie świadectw dojrzałości
Świadectwa dojrzałości w liceum i technikum będą wydawane w sekretariacie uczniowskim według harmonogramu:
poniedziałek 5.07.2021 r. w godzinach 10:30 – 15:00
od wtorku 6.07. 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego.
Świadectwa należy odbierać osobiście.
Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:
UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.
Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)Świadectwa będą wydawane osobie tylko z pisemnym upoważnieniem

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM – sierpień 2021
Informacja dla zdających
Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu?
Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.
Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony.
Gdzie i kiedy złożyć deklarację?
Zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) dyrektorowi szkoły do 12 lipca 2021 r.
Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?
Egzaminy pisemne będą przeprowadzone w szkole, w której absolwent przystąpił
do egzaminu maturalnego w maju br.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia (wtorek) 2021 r. o godzinie 09.00.
Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE 10 września 2021 r.
informacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
www.oke.jaworzno.pl

Godzina 9:00 – język polski
Miejsce: sala 118 – aula
Przewodniczący: Krystyna Galant

Godzina 9:00 – matematyka
Miejsce: sala 118 – aula (polski i matematyka są razem)
Przewodniczący: Krystyna Galant

Godzina 9:00 – j. angielski
Miejsce: sala 121
Przewodniczący: Bożena Rejszel

Proszę zgłosić się na egzamin o godzinie 8:30

Ewa Szatkowska – wicedyrektor