Wiadomości

Ważne dla Maturzystów.

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

Maturzysto pamiętaj!

 • Na naszej stronie w informacjach poświęconych maturze sprawdź uaktualnione harmonogramy matur pisemnych i ustnych.
 • Na egzamin zgłoś się najpóźniej na pół godziny przed planową godziną rozpoczęcia egzaminu
 • Nie zapomnij zabrać dowodu osobistego i długopisu z czarnym wkładem (może być kilka sztuk)
 • Nie zabieraj do szkoły komórki , bo na salę egzaminacyjną nie wolno jej wnosić.
 • Przy wejściu do sali egzaminacyjnej otrzymasz kopertę, w której znajdziesz naklejki z własnym nr pesel i kodem szkoły. Naklejki te zostaną dołączone do Twojego arkusza. (niewykorzystane naklejki w kopercie zostawiasz na swoim stoliku na pozostałe egzaminy). Poprawność nr pesel potwierdzisz własnym podpisem na liście obecności.
 • W kopercie znajdziesz też własny login, który posłuży Ci do sprawdzenia wyniku egzaminu maturalnego (karteczkę z loginem zabierasz do domu)
 • Podczas egzaminu będziesz mógł korzystać tylko z materiałów, które są dopuszczone przez dyrektora CKE (oddzielna informacja)
 • Uczniowie, którzy mają dysleksję otrzymają naklejki z literką D na egzaminach z języka polskiego, języków obcych i matematyce.
 • Po zakończonym egzaminie nie opuszczaj sali, dopóki członkowie zespołu nadzorującego nie sprawdzą poprawności  kodowania Twojej  pracy i zgodności nr PESEL. (pamiętaj też o zamalowaniu kratek na kartach odpowiedzi na końcu pracy)
 • Stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w Sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym są podstawą do unieważnienia egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
 • Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej proszę wszystkich zdających o zachowanie ciszy i opuszczenie szkoły, ponieważ nie należy przeszkadzać piszącym egzamin.

Termin egzaminu maturalnego – 7-28 maja 2013 r.
Termin dodatkowy egzaminu – 3-19 czerwca 2013 r.

Zdający ma prawo – w szczególnych udokumentowanych przypadkach losowych (np. protokół policji o wypadku) lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym.

Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne.

Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego dyrektor CKE ogłasza na stronie internetowej CKE.

Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do dnia zakończenia części pisemnej egzaminu w terminie dodatkowym.

Wyniki egzaminów maturalnych będą znane 28 czerwca 2013 roku, po godzinie 12.00. Proszę o zapoznanie się z własnymi wynikami na stronie: www.oke.jaworzno.pl w zakładce: serwis dla maturzystów, podając własny numer pesel i login, który został przekazany podczas egzaminów pisemnych. Jeśli ktoś chce po raz kolejny uzyskać swój login to można to zrobić osobiście w gabinecie wicedyrektor Jolanty Kłopeć lub w sekretariacie uczniowskim. Po odbiór świadectw maturalnych można zgłaszać się od 28 czerwca od godziny 12.00 w gabinecie dyrektora szkoły, lub w terminie późniejszym w godzinach pracy szkolnego sekretariatu. Odbioru można dokonać tylko osobiście legitymując się dowodem osobistym, lub odbioru może dokonać osoba z odpowiednim upoważnieniem (wzór na naszej stronie internetowej w zakładce matura)

Przypominam, że jeśli maturzysta nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego, to ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2013 roku, wcześniej jednak musi złożyć pisemne oświadczenie, które można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce matura do 5 lipca 2013r.

Termin poprawkowy egzaminu – 26-30 sierpnia 2013 r.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,
 • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej,
 • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną

Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej (przez Serwis dla Dyrektorów) informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym.

Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej OKE w terminie do 10 sierpnia br.

Termin egzaminu poprawkowego został ogłoszony przez dyrektora CKE:

egzamin pisemny: 27 sierpnia 2013 r. początek godz. 9.00,

egzamin ustny: 26-30 sierpnia 2013 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 13 września 2013

ŻYCZYMY POWODZENIA

Jolanta Kłopeć