Wiadomości Wydarzenia

Masterchef. Konkurs językowo-kulinarny

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie 
Językowo- Kulinarnym. 
Wszystkie chętne osoby proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem. 

„Masterchef” Konkurs Językowo-Kulinarny

§ 1 Cel konkursu Konkurs

„Masterchef” jest konkursem z dziedziny nauki, kultury i sztuki.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów naszej szkoły nauką języków obcych oraz doskonaleniem umiejętności językowych, pogłębienie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych, poznanie kultury, rozwijanie umiejętności twórczych, artystycznych, organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole.

§ 2 Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu są nauczycielki Języków Obcych Zespołu Szkół   nr. 6 w Jastrzębiu-Zdroju Joanna Seweryn i Edyta Krakowczyk.

§ 3 Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły, którzy interesują się językami obcymi i rozwijają swój talent lingwistyczny.
 2. Udział uczniów w konkursie możliwy jest wyłącznie w ramach grup.
 3. Każda grupa może liczyć maksymalnie 4 uczniów.
 4. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie naszej szkoły. Niedopuszczalny jest udział uczniów w kilku grupach.
 5. Uczestnikami konkursu są: uczniowie, którzy zgłoszą swój udział do nauczycieli Języków obcych.

§ 4 Zadanie konkursowe

 1. Uczniowie w grupach maksymalnie 4 osobowych nagrywają film prezentujący przygotowanie dania, pochodzącego z jednego z krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych lub francuskojęzycznych.
 2. Zadanie konkursowe polega na: • przygotowaniu informacji na temat wybranej potrawy, pochodzącej z jednego z w/w krajów • wybranie przepisu oraz przyrządzenie wybranej potrawy, • nagranie filmu, który prezentuje: przygotowanie potrawy, ustną prezentację informacji na temat potrawy, podanie receptury. Środki wyrazu powinny być dostosowane do wieku i możliwości uczestników konkursu.
 3. Nagranie należy przygotować w formie pliku w jednym z podanych formatów: mp4, mov, wmv, mpg. Nagranie może trwać maksymalnie 6 minut.
 4. W nagraniu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wchodzący w skład zgłoszonej grupy.
 5. Każda grupa może wysłać jedno nagranie. Nagranie proszę wysłać na skrzynkę pocztową: sobieski.konkurs2017@gmail.com
 6. Kryteria oceny: • poprawność językowa, • ilość i sposób prezentacji informacji na temat potrawy, • oryginalność pomysłu, stopień trudności wykonania, • sposób wykonania dania, w tym walory estetyczne, • nawiązanie do realiów/ kultury krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych.

§ 5 Terminy konkursowe

 1. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 30.11.2018 roku.
 • do dnia 14.12.2018 r. – nadsyłanie do Organizatora prac konkursowych,
 • do dnia 17.12.2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu.
  -19.12. 2018 r wręczenie nagród.

§ 6 Nagrody

 1. Zwycięskie grupy w każdej kategorii otrzymają bony podarunkowe oraz ich filmy zostaną zamieszczone na stronie naszej szkoły.

§ 7 Wybór zwycięzców

1.Zwycięzcami konkursu zostaną grupy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez jury, powołane we własnym zakresie przez Organizatora. Ocena nadesłanych prac dokonywana jest w oparciu o kryteria wskazane § 4 niniejszego regulaminu.

Decyzja jury o wyborze laureatów konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych w stosunku do danych uczestników konkursu jest Organizator. 2. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji zgłoszeń i przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, wydania nagród, zgodnie z niniejszym regulaminem. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by móc wziąć udział w konkursie. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 4. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

Przebieg konkursu

 1. Uczniowie zapoznają się z Regulaminem konkursu. Uczniowie zgłaszają Nauczycielom Języków Obcych chęć wzięcia udziału w konkursie do dnia 30.11.2018 r.
 2. Prace należy w/w formie pliku, wysłać na adres: sobieski.konkurs2017@gmail.com Każdy wysyłany plik musi zostać opisany z podaniem następujących informacji: Imię i Nazwisko uczniów. Prace wysyłamy do dnia 14.12.2018 r.