MAT-POT

Projekt unijny POTYCZKI MATEMATYCZNO-JĘZYKOWE NA EUROPEJSKIM SZCZEBLU „MAT-POT” przyjęty do realizacji!  

Matematyka to jeden z najtrudniejszych przedmiotów nauczanych w europejskich szkołach. Dobra edukacja matematyczna pozwala kształtować logicznie myślącego obywatela UE, wyciągającego trafne wnioski oraz zdolnego do podejmowania szeregu decyzji, prowadzących go do osiągnięcia zamierzonego celu. Europa potrzebuje młodych, zdolnych ludzi, którzy z pasją będą angażować się w międzynarodowe zespoły badawcze pracujące nad nowinkami technicznymi warunkującymi dalszy rozwój przemysłu oraz poprawę komfortu życia ludzkości. Podniesienie jakości kształcenia, współpraca pomiędzy europejskimi szkołami i wymiana dobrych praktyk w dziedzinie nauczania matematyki może okazać się kluczem do otwarcia się młodych ludzi na nauki ścisłe, a w szczególności matematykę. Udział w projekcie pozwoli również wszystkim stronom projektu na doskonalenie kompetencji językowych, przełamywanie barier wynikających z obawy przed posługiwaniem się językiem obcym oraz wspólne, ciekawe zajęcia stricte językowe.
Szkołami biorącymi udział w projekcie będą:
 1. Zespół Szkół Nr 6, im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Polska
 2. Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Litwa
 3. Kaufmännische Schulen Tecklenburger Land w Ibbenbüren, Niemcy
Oferta skierowana jest w szczególności do nauczycieli matematyki i nauczycieli języków obcych, kierownictwa szkół oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy będą mieli również  możliwość doskonalenia własnego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami partnerskich szkół. Propozycja mobilności kierowana jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-20 lat. Czas przeznaczony na realizację projektu (uwzględniając sytuację pandemiczną) listopad 2020 – październik 2022
Cele, założenia i efekty projektu kierowane do ucznia:
-rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli szkół partnerskich.
-rozwijanie pasji płynącej z nauki matematyki i dostrzeganie jej praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach życia oraz gospodarki państw Europy.
-rozwijanie zdolności logicznego myślenia, analizy i wyciągania wniosków (np. gry planszowe i zabawy logiczne).
-integracja młodzieży z różnych krajów europejskich, motywowanie do pokonywania barier językowych i kulturowych oraz do współpracy w międzynarodowych zespołach zadaniowych.
-pomoc uczniom z trudnościami w nauce matematyki,
-poznanie walorów turystycznych krajów partnerskich,
 Cele, założenia i efekty projektu kierowane do nauczyciela i kierownictwa szkół:
-poprawa jakości kształcenia (głównie nauczania matematyki i języków obcych) w szkołach poprzez wymianę dobrych praktyk i wzorców w celu lepszego wykorzystania potencjału i kapitału społecznego Europy.
-doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez pozyskanie materiałów, scenariuszy lekcji obserwowanych w szkołach partnerskich, podpatrywanie różnych rozwiązań oraz metod nauczania matematyki i języków obcych.
-wspólne szkolenia, konferencje oraz wymiana doświadczeń grona pedagogicznego.
-integracja i nawiązanie trwałej współpracy nauczycieli szkół partnerskich na gruncie zawodowym i prywatnym.
Proponowane formy mobilności nauczycieli i młodzieży:
Pięciodniowe wyjazdy 5 nauczycieli do partnerskich szkół, a w ramach wyjazdu szkoła-gospodarz proponuje:
 1. Udział w konferencji szkoleniowej
 2. Obserwowanie lekcji matematyki i języków obcych
 3. Zapoznanie się z formą i metodami pracy w partnerskich szkołach
 4. Integrację grona pedagogicznego
 5. Poznanie walorów turystycznych i gospodarczych regionu
 6. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia
Pięciodniowe wyjazdy 10-cio osobowej grupy młodzieży pod opieką 3 nauczycieli, a w ramach wyjazdu szkoła-gospodarz proponuje:
 1. Udział młodzieży w lekcjach matematyki i języków obcych
 2. Udział w zajęciach integracyjnych i rozwijających kompetencje matematyczne i językowe
 3. Poznanie walorów turystycznych i gospodarczych regionu
 4. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia
Dzięki realizacji w/w projektu Nasza szkoła pozyska środki unijne na rozwój bazy dydaktycznej, a młodzież i nauczyciele zdobędą nowe doświadczenia i będą mieli okazję do podniesienia swoich kompetencji językowych.

Jolanta Przygodzka i Wojciech Warchał – koordynatorzy projektu przyjętego do realizacji w ramach akcji 229 – sektor Edukacja szkolna w programie Erasmus+ w roku 2020