Wiadomości

Odbiór świadectw maturalnych

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju/czerwcu br. oraz świadectwa dojrzałości będzie można odbierać w sekretariacie 104
Wydawanie świadectw dojrzałości/ wyników egzaminu maturalnego

Wtorek 5 lipca 2022 r. w godzinach 12.30 – 15:00
Środa 6 lipca 2022 r. w godzinach 8.00 – 15:00
Od czwartku 7 lipca 2022 r. w godzinach pracy sekretariatu.
Świadectwa dojrzałości/ wyniki egzaminu maturalnego należy odbierać osobiście.
Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa dojrzałości / wyników egzaminu maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo dojrzałości jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej),
legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru świadectwa dojrzałości / moich wyników egzaminu maturalnego.
Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)
legitymuję się dowodem osobistym nr …. (wpisać swój numer dowodu osobistego )
Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

Świadectwa dojrzałości / wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane osobie tylko z pisemnym upoważnieniem

Wicedyrektor Ewa Szatkowska