Wiadomości

Ostatnie informacje przed maturami

MATURZYSTO, WAŻNE INFORMACJE W PIGUŁCE 
Maturzysto, przychodząc na maturę do szkoły, nie zapomnij zabrać ze sobą: 

 1. Dowodu osobistego. 
 2. Długopisu z czarnym wkładem (najlepiej dwóch). 
 3. Kalkulatora prostego na następujące przedmioty – matematyka, fizyka, biologia chemia, geografia, informatyka.  
 4. Może zabrać również butelkę z wodą. 
 5. Od drugiego dnia matury, koperty z kodami kreskowymi, które otrzymasz w pierwszym dniu pisania swojej matury w Sali od przewodniczącego zespoły nadzorującego. Kody te na ostatniej twojej maturze zostaną pozostawione razem z pracą w sali.  

Maturzysto, nie zabieraj na maturę: 

 1. Telefonu komórkowego. 
 2. Maskotek, plecaków, torebek. 

Niepotrzebne rzeczy będziesz mógł pozostawić w wyznaczonych szatniach. 

Maturzysto, zasady bezpieczeństwa, o których musi pamiętać przebywając na terenie szkoły – krótkie przypomnienie: 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 

 Godziny przyjścia na egzamin do szkoły
Sesja poranna godzina 8:15
Sesja popołudniowa godzina 13:30  

Maturzysto, matura w terminie dodatkowym  

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie głównym można starać się o przestąpienie do matury w terminie dodatkowym (1-15 czerwca 2022 r.)  

Postepowanie  

 1. Maturzysta lub jego rodziców składa wniosek (załącznik 6) wraz z dokumentacją (np. medyczną, jeśli taką posiada) do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. 
 2. Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w szkole w sekretariacie uczniowskim. 
 3. Dyrektor szkoły przesyła wniosek do Dyrektor OKE. 
 4. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne. 
 5. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
  – w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1-15 czerwca 2022 r.).
  – w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE (Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec). 

 Maturzysto, twoje wyniki z matury 

Wyniki będą ogłoszone 5 lipca 2022 r., wtedy też będziesz mógł odebrać świadectwa. 

Jeszcze w szkole otrzymałeś kod dostępu do serwisu, gdzie możesz sprawdzić swoje wyniki. 

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie wprowadzić login oraz hasło, które posiadasz. Można też zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Maturzysto, jeżeli nie możesz sam odebrać świadectwa, możesz upoważnić do tego inna osobę. 

(Wzór upoważnienia znajdziesz w załącznikach). 

 Maturzysto, termin poprawkowy 

 Jeżeli nie zdałeś jednego przedmiotu obowiązkowego możesz, przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022 r. 

W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie w szkole (załącznik 7) w terminie do 12 lipca 2022 r. 

 Maturzysto, wglądy do prac egzaminacyjnych 

Jeżeli chcesz zobaczyć swoją prace maturalną możesz złożyć do dyrektora OKE wniosku o wgląd do pracy lub prac egzaminacyjnych (załącznik 25a). Termin – do 6 miesięcy od daty wydania wyników/świadectw. 

Warto zapoznać się z załącznikami:  

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r. 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r. 

Upoważnienie do odbioru świadectwa/wyników 

Wniosek o termin dodatkowy (załącznik 6) 

Oświadczenie o chęci przystąpienia do egzaminy poprawkowego (załącznik 7) 

Wniosek o wgląd do prac (załącznik 25a). 

Wicedyrektor Ewa Szatkowska