ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Praktyki zagraniczne – POWER – regulamin

Regulamin rekrutacji uczestników stażów zagranicznych w ramach projektu PO WER

w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 1. Regulamin rekrutacji dotyczy uczniów klas w zawodzie: technik analityk, technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik, którzy mogą uczestniczyć w stażu zagranicznym w ramach praktyki zawodowej przewidzianej w programie nauczania dla wybranego zawodu. Praktyki zawodowe realizowane są w ramach projektu PO WER na zasadach programu ERASMUS+.
 2. Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji. Wynik ustalany jest na podstawie sumy współczynników z 3 kategorii:
  1. średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec klasy 2. (max. 60 pkt. – średnia ocen x 10)
  2. test sprawdzający z wiedzy z przedmiotów zawodowych (max. 60 pkt.)
  3. test sprawdzający z języka angielskiego. (max. 40 pkt.)
 3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 160.
 4. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają identyczną liczbę punktów przeprowadza się dodatkowy test z przedmiotów zawodowych dla tych uczniów, a gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, o wyborze uczestnika zdecyduje komisja rekrutacyjna po konsultacji z wychowawcą danej klasy.
 5. Uczniowie z oceną naganną oraz nieodpowiednią są automatycznie zdyskwalifikowani z udziału w projekcie.
 6. Poszczególne testy zostaną przeprowadzone przez nauczycieli zawodu oraz nauczycieli języka angielskiego w terminach umówionych z tymi nauczycielami.
 7. Do przeprowadzanie rekrutacji zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład, której wejdą: dyrektor Dariusz Przygodzki, Zbigniew Pałasz – nauczyciel przedmiotów elektrycznych i elektronicznych, Jacek Kluba – nauczyciel przedmiotów mechatronicznych, Dorota Ostrowska – nauczyciel przedmiotów z dziedziny chemii, Marcin Lasak – nauczyciel przedmiotów informatycznych.
 8. Do odbycia stażu kwalifikuje się następująca liczba uczestników: (liczby wynikają z ilości uczniów w danym zawodzie):
  Portugalia (10 osób): technik analityk – 2 osoby (klasa 3 ai), technik informatyk – 3 osoby (klasa 3 ai), 5 osób (klasa 3 in) – termin: 14.01.2019 – 08.02.2019 (terminy praktyk nie uwzględniają dni podróży)
  Włochy 18 osób): technik elektryk – 7 osób (klasa 3 eb i klasa 3 el), technik mechatronik – 6 osób (klasa 3me), technik informatyk – 5 osób (klasa 3ib) – termin: 11.03.2019 – 5.03.2019
 9. Testy powinny zostać przeprowadzone najpóźniej do 15 listopada po uzgodnieniu terminów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zawodowych.
 10. Wyniki stają się oficjalne w ciągu 3 dni od daty ich opublikowania. Do tego czasu, wyniki z poszczególnych etapów dostępne są u nauczycieli przeprowadzających testy, a wyniki końcowe u Zbigniewa Pałasza – koordynatora projektu.

Regulamin opracował Zbigniew Pałasz

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com