Mam zawód - mam pracę w regionie

Zmiana terminu realizacji projektu

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1483/354/IV/2014 zatwierdził wydłużenie okresu realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej nr POKL.09.02.00-24-035/11 pt. “Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, do 28 lutego 2015 r.